Institut oceňování majetku při VŠE

11. srpna
2008

Institut oceňování majetku otevírá další ročník čtyřsemestrálních kurzů pro znalce a odhadce se zaměřením na oceňování podniků, nemovitostí a cenných papírů.

Institut oceňování majetku (IOM) při VŠE je vědeckým, vzdělávacím, metodickým a realizačním střediskem pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav.

Mezi jeho hlavní vzdělávací aktivity patří dlouhodobé specializační kurzy, jejichž první ročníky byly otevřeny již v roce 1995. Výuka je průběžně doplňována o nejnovější poznatky teorie a upravována podle potřeb praxe. Významná část odborníků působících v oblasti oceňování majetku v naší republice dnes pochází právě z řad absolventů IOM. Výuku zajišťují jednak zkušení učitelé VŠE, jednak renomovaní odborníci z odhadcovské praxe. Tím se Institut snaží zajistit, aby posluchači získali jak znalosti potřebné bezprostředně pro praxi, tak i širší teoretické znalosti.

Výuka kurzu Oceňování podniku a kurzu Oceňování nemovitostí probíhá formou týdenních soustředění v hotelu Krystal v Praze 6 na Veleslavíně. V roce 2008 IOM plánuje opět po několika letech otevřít i kurz Oceňování cenných papírů, a to formou dvoudenních soustředění (pátek a sobota) na hlavní budově Vysoké školy ekonomické v Praze 3.

Po úspěšném zakončení těchto kurzů získají účastníci osvědčení VŠE, které je Ministerstvem spravedlnosti uznáno za doklad o absolvování speciální výuky požadované pro znaleckou činnost ve smyslu ustanovení § 4, odst. 1, písm. b) Zákona č. 36/1997 Sb. o znalcích a tlumočnících. Absolventi pak mohou získané znalosti využít buď jako soudní znalci (jmenování soudním znalcem ale záleží na rozhodnutí příslušného krajského soudu, získané osvědčení je k tomu jen jednou, byť velmi důležitou, ale nikoli jedinou podmínkou), nebo jako odhadci provozující koncesovanou živnost, případně jako zaměstnanci oceňovacích firem nebo jiných institucí, které potřebují odborníky na oceňování podniků nebo nemovitostí. Délka kurzů 4 semestry je přitom dostatečná k tomu, aby měl úspěšný absolvent možnost přihlásit se později k personální certifikaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024.

Kromě těchto základních kurzů IOM pro své absolventy a odborníky z praxe průběžně pořádá další akce, jako jsou jedno a dvoudenní odborné semináře k vybraným tématům, odborné konference apod. Věnuje se také ediční činnosti s cílem vydávat odborné publikace zaměřené na speciální otázky související s oceňováním majetku a v letošním roce začal vydávat nový odborný časopis Oceňování.

Bližší informace jsou na iom.vse.cz.


Autor:
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Vedoucí katedry financí a oceňování podniku
Kontakt a informace:
marik@vse.cz