Kurzy celoživotního vzdělávání na Fakultě financí a účetnictví

19. srpna
2008

Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou veřejnost pestrou paletu kurzů celoživotního vzdělávání. Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí a účetnictví. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách.

Peněžní ekonomie a bankovnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Cílem již šestnáctého ročníku dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat pracovníkům finančních institucí a jejich klientům aktuální teoreticko-praktické poznatky, které jsou nezbytné pro každého moderního finančního odborníka či dobrého klienta banky, finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací. Struktura předmětů a témata přednášek jsou složeny tak, aby ukázaly širší ekonomicko právní souvislosti fungování a regulace finančního trhu, bankovního systému i finančních obchodů včetně zohlednění aktuálních světových trendů. Kurz by měl účastníkům objasnit všechny významné aspekty fungování moderního finančního trhu, pracovníkům finančních institucí dát spolehlivý základ pro schopnost doporučit klientovi nejvhodnější řešení jeho situace a klientům znalosti potřebné pro správnou orientaci v široké nabídce finančních produktů a efektivní komunikaci při sjednávání podmínek finančních obchodů. Kurz zahrnuje i problematiku regulace finančního trhu včetně institucionálních otázek v EU a ČR.

Mezinárodně uznávané účetní standardy
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Kurz představuje podrobné a ucelené studium problematiky mezinárodně uznávaných účetních standardů. Obsah kurzu je zaměřen zejména na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), jejich porovnání s US GAAP a na praktické příklady implementace těchto standardů v podmínkách českých firem.

Finanční účetnictví pro pokročilé
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Kurz je sestaven z jednotlivých seminářů, které formou výkladu i praktických příkladů seznamují účastníky s vybranými aktuálními problémy českého finančního účetnictví. Kurz poskytne účastníkům hlubší poznatky z daných oblastí, jejich vzájemné souvislosti, a to včetně porovnání s řešeními přijímanými v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS).

Konsolidace a podnikové kombinace – konfrontace IFRS s českými účetními předpisy
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Jde o nově otvíraný kurz, který je složen ze sedmi dvoudenních bloků. Cílem kursu je poskytnout na našem trhu patrně nejobsáhlejší prezentaci problematiky konsolidací účetních závěrek a podnikových kombinací. Posluchači budou v tomto kurzu seznámeni jak se základy, tak i s pokročilými problémy v dané oblasti. Přednášená problematika bude vycházet z úpravy podle IFRS a podle aktuálních českých účetních pravidel, přičemž budou oba přístupy konfrontovány. Přednášky budou doplněny množstvím příkladů a případovými studiemi.

Účetnictví nevýdělečných organizací
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Pro zájemce o účetnictví nevýdělečných organizací nabízí katedra finančního účetnictví a auditingu dva kurzy zaměřené na účetnictví příspěvkových organizací a účetnictví územních samosprávních celků. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, Ing. Jaroslavu Marhounovou, Ph.D. (e-mail: marhoun@vse.cz).

Využití účetních informací v řízení podniku
Katedra manažerského účetnictví
Kurz je určen zejména pro pracovníky na střední a vrcholové úrovni podnikového vedení, kteří využívají účetní informace jako primární uživatelé (ekonomičtí ředitelé, finanční ředitelé), jako uživatelé odpovědní za řízení podniků a jejich vnitřních struktur (generální ředitelé, odborní ředitelé, ředitelé a ekonomové závodů) a jsou odpovědní za tvorbu systémů manažerského řízení včetně jejich informační podpory (hlavní účetní, účetní a controlleři). Základními cílem kurzu je prohloubení znalostí jeho účastníků v oblasti hodnotového řízení podniků a zvýšení úrovně a kvality komunikace mezi pracovníky, kteří odpovídají za funkčnost a kvalitu účetních a navazujících informací, a ostatními manažery – potenciálními uživateli těchto informací.

Písemná a elektronické komunikace pro SŠ
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Kurz umožňuje učitelům získat znalosti, jak organizovat výuku tak, aby žáci získali dovednosti k ovládání klávesnice počítače desetiprstovou hmatovou metodou a uměli vyhotovovat na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě. Poskytuje učitelům přehled o tom, jak mají žáci získat vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů. Učitelé si osvojí metodiku, jak vést žáky ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a jak pracovat s webovými stránkami. Kurz povede učitele k tomu, aby uměli pracovat se žáky v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji. Učitelé získají též přehled o tom, jak při výuce využívat výukové programy, např. ZAV nebo ATF. Absolvent kurzu získá kvalifikaci k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření.

Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku
Institut oceňování majetku
Cílem kurzu je příprava účastníků k činnosti odhadce finančního majetku s důrazem na cenné papíry. Účastník kurzu získá všechny informace k vypracování kvalitních ohodnocení všech druhů cenných papírů včetně tzv. derivátů, a to pro všechny možné účely (zdaňovací, poskytování bankovních záruk aj.). Účastník kurzu se nejdříve seznámí se základními požadavky na činnost odhadce. Dále projde poměrně dlouhou přípravou v oblasti finančních trhů a cenných papírů, včetně studia jejich ohodnocování. Velká pozornost bude věnována právním předpisům pro obchody s cennými papíry a právním předpisům pro jejich ohodnocování.

Oceňování nemovitostí
Institut oceňování majetku
Absolventi studia získají znalosti potřebné jak pro tržní oceňování, tak pro oceňování na základě vyhlášek platných v jednotlivých obdobích. Hlavní důraz je ovšem kladen na tržní oceňování, přičemž se na výuce obvykle podílejí i zahraniční experti. Součástí výuky je stavební minimum, které je pro posluchače s jiným než stavebním vzděláním koncipováno šířeji.

Oceňování podniku
Institut oceňování majetku
Obsah kurzu je zaměřen tak, aby student získal základní vědomosti a dovednosti potřebné k ocenění podniku a jeho funkčních částí. V rámci kurzu jsou posluchači seznamováni s problematikou práv a povinností znalců, právních aspektů oceňování podniku, marketingového řízení podniku a jeho postavení na trhu, financování podniku, finančního účetnictví soustavy a nástrojů hospodářského rozboru podniku, personálních aspektů jako významného faktoru výnosového potenciálu podniku, podnikového plánování a finančního plánu podniku, analýzou majetku a majetkového ocenění podniku, oceňování podniku s využitím výnosových metod a souhrnného ocenění, oceňování podniku na základě informací kapitálového trhu, oceňování nehmotného majetku, účetních a daňových aspektů podnikových fúzí.