Likešova aula

4. listopadu
2008

V předsálí tzv. Staré auly byla slavnostně odhalena pamětní deska prof. Ing. Jiřího Likeše, DrSc. Přejmenováním na Likešovu aulu vzdala Vysoká škola ekonomická v Praze hold další významné osobnosti, která přispěla k dobrému jménu školy i k rozvoji ekonomické vědy.

Profesor Jiří Likeš (1929 – 1994), první děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, byl a stále zůstává jednou z nejvýznamnějších osobností české statistiky a mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Jeho vědecké články publikované v renomovaných zahraničních časopisech jsou i pro mnoha letech stále přínosné a jsou citovány významnými autory. S jménem prof. Jiřího Likeše je spjata část vývoje teorie pravděpodobnosti a statistiky a výchova vysokoškolsky kvalifikovaných statistiků.

Na Vysoké škole ekonomické působil Jiří Likeš od roku 1961 jako výzkumný i pedagogický pracovník. Docentem byl jmenován v březnu 1969. Po listopadu 1989 byl Jiří Likeš zvolen předsedou akademického senátu VŠE. V roce 1990 byl jmenován prezidentem republiky profesorem statistiky, v roce 1991 získal hodnost doktora ekonomických věd (DrSc.). Jako předseda prvního akademického senátu VŠE se prof. Jiří Likeš rozhodujícím způsobem zasloužil o vznik nové Fakulty informatiky a statistiky VŠE v roce 1991. Stal se následně i jejím prvním děkanem ve funkčním období 1991 až 1994. Před koncem roku 1993 byl prof. Jiří Likeš znovu zvolen děkanem Fakulty informatiky a statistiky na období 1994 až 1997. V listopadu 1994, deset dnů po dovršení 65. narozenin, prof. Ing. Jiří Likeš, DrSc. zemřel.

Profesor Jiří Likeš je autorem nebo spoluautorem devíti knih z teorie pravděpodobnosti a statistiky, mnoha skript a asi sedmdesáti prací v časopisech a sbornících, z nichž nejvýznamnější byly publikovány v mezinárodních statistických a technických časopisech (v USA, Německu, Rakousku, bývalém SSSR, Japonsku a Maďarsku). V databázi Web of Knowledge má prof. Likeš v současné době uvedeno 56 prací a zaznamenáno 163 citací.

likes3.jpg

 

likes1.jpg

 

likes5.jpg

 

likes2.jpg

 

likes4.jpg