Fakulta financí a účetnictví

22. prosince
2008

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví se v rámci svých oborů zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů. Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských společnostech a finančních, účetních a kontrolních útvarech firem.

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. ledna 2009 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

 

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2009/2010

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Forma studia

Finance a účetnictví Finance

3 roky

250

prezenční
Účetnictví a finanční řízení podniku

250

Zdanění a daňová politika

150

Bankovnictví a pojišťovnictví

150

Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

75

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou přihlášku. Je možné podat aula.jpgpouze jednu přihlášku s možností uvedení dvou studijních oborů výhradně z nabídky Fakulty financí a účetnictví. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 28. února 2009. Přijímací zkoušky na Fakultu financí a účetnictví proběhnou ve dnech 4. a 5. června 2009. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

 

Fotografie č. 1: Děkan Fakulty financí a účetnictví, doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D. při slavnostním projevu

Fotografie č. 2: Slavností přejmenování největší posluchárny na VŠE podle prof. JUDr. Františka Vencovského