Fakulta informatiky a statistiky

8. ledna
2009

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V lednu představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

 

Fakulta informatiky a statistiky připravuje své studenty na působení ve firmách a institucích, kde navrhují, realizují a provozují informační systémy za účelem podpory poznávacích a řídících činností organizace. Studijní plán je sestaven s ohledem na světové standardy pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhodu VŠE – studenti všech oborů fakulty získávají výhodnou kombinaci studia ekonomických a informatických disciplín a také cizích jazyků. To poskytuje absolventům i absolventkám fakulty nespornou výhodu na trhu práce.

Den otevřených dveří se koná 17. 1. 2009.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2009/10

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Aplikovaná informatika Informatika 3 roky 680 prezenční
Podnikové informační systémy (PIS) 170
Kvantitativní metody v ekonomice Matematické metody v ekonomii 60

 

Statistické metody v ekonomii

Statistika a ekonometrie
Sociálně-ekonomická demografie

Uchazeč o studium si může zvolit dva obory (jeden jako náhradní), avšak je možné vybírat pouze z nabídky oborů Fakulty informatiky a statistiky.

f4_2.jpg

Podmínky přijetí:

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů) skládá z následujících částí:

  • Matematika – Testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd. Maximum 100 bodů.
  • Test z cizího jazyka – Požadavky se shodují s ostatními fakultami VŠE. Maximum 100 bodů.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

Za úspěšně složenou je považována přijímací zkouška v případě,že uchazeč z každého z testů dosáhl minimálního počtu bodů, který je stanoven děkanem fakulty. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku (z každého z obou testů dosáhli minimálního počtu bodů), stanovené na základě součtu bodů z obou testů.

Na každý z oborů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej uvedli jako první. Pokud nebude naplněna kapacita oboru uchazeči, kteří tento obor uvedli na prvním místě, budou dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej uvedli na místě druhém. Nezbytné je uvedení alespoň jednoho (prvního) oboru.

Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacita fakulty a VŠE. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněné místo přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti.

f4_3.jpg

Bez přijímacích zkoušek na základěžádosti mohou být přijati uchazeči kteří,
1. v žádosti doloží průměrný prospěch z obou předmětů (matematiky a angličtiny) do 1,85, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české střední škole (těchto uchazečů bude přijato maximálně 30% předpokládaného počtu přijatých studentů);
2. prokáží výsledek zkoušky obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky mezi nejlepšími 40 % (www.scio.cz/skoly/vs) (těchto uchazečů bude přijato maximálně 30 % předpokládaného počtu přijatých studentů).

Přihláška ke studiu:

Přihlášku lze vyplnit elektronicky na adrese isis.vse.cz/prihlaska. Na obor Podnikové informační systémy a pro druhé kolo přijímacího řízení je nutno podat samostatnou přihlášku.

Termíny odevzdání přihlášek:
28. 2. 2009 (první kolo přijímacího řízení kromě PIS), 30. 6. 2009 (druhé kolo přijímacího řízení a první kolo PIS), 31. 8. 2009 (druhé kolo PIS).

Poplatek za přijímací řízení:
500,- Kč v případě elektronické přihlášky (klasická přihláška 590,- Kč).

Termín přijímací zkoušky:
1. kolo přijímacího řízení (kromě PIS) 8.-9. 6. 2009
2. kolo přijímacího řízení a první kolo PIS 19. 8. 2009
2. kolo PIS 15. 9. 2009