Fakulta podnikohospodářská

28. ledna
2009

Zájemci o bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze si v akademickém roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na VŠE bude přijato více než 4 000 studentů. V lednu představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult. Již publikované články o fakultách jsou uveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Fakulta podnikohospodářská v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management nabízí dva studijní obory.

Obor Podniková ekonomika a management poskytuje teoretické i praktické znalosti komplexního charakteru, které jsou předpokladem pro práci na manažerských pozicích v podnikové sféře, ale i bankovnictví a institucích veřejné správy. Obor Podniková ekonomika a management ve svém obsahu nabízí předměty:

  • všeobecného ekonomického základu – ekonomie, účetnictví, matematika, statistika, informatika, právo,
  • oborové profilace – např. podniková ekonomika, management, marketing, podnikové finance, personální řízení, logistika, psychologie a sociologie řízení.

Absolventi oboru naleznou uplatnění v podnicích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání. Studiem oboru získají studenti znalosti a dovednosti nezbytné pro kvalitní zvládání ekonomických a manažerských funkcí na nižších úrovních řízení, mohou však své znalosti prohloubit v rámci navazujícího magisterského studijního programu Podniková ekonomika a management.

Obor Arts Management představuje kombinaci předmětů s ekonomickým a manažerským zaměřením a předmětů z oblasti umění a kultury.

Obor Arts Management ve svém obsahu nabízí jednak nezbytné penzum ekonomických a manažerských předmětů rozdělených do tří hladin:

  • všeobecné předměty – filosofie, ekonomie, statistika, informatika, studium anglického jazyka,
  • předměty oborového základu – např. ekonomika a finance organizací, management, základy marketingu a marketing umění, právo, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management, personalistika, mezinárodní management,
  • doprofilující odborné předměty – cestovní ruch a kulturní dědictví, veřejná správa, kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji, územní plánování a urbanismus, veřejné finance apod.

Do obsahové náplně výuky v oboru jsou zařazeny i předměty zaměřené na umění a kulturu: např. dějiny kultury, dějiny uměleckých slohů, sociologie kultury, legislativa v oblasti kultury, regionální politika v oblasti kultury, financování provozu, údržby a obnovy památek.

Po ukončení bakalářského studia naleznou absolventi uplatnění v řízení kulturních institucí, neziskových organizací, organizací veřejné správy apod.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2009/10

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet přijímaných studentů Forma studia
Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 3 roky 600 prezenční
Ekonomika a management Arts management 3 roky 100 prezenční

Na každý z oborů Fakulty podnikohospodářské je nutné podat samostatnou přihlášku, a to z důvodu odlišného přijímacího řízení. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 28. února 2009. Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 15.-17. června 2009. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na veřejném dokumentovém serveru VŠE.

Fotogalerie:

Fotografie č. 1: Promoce Fakulty podnikohospodářské
Fotografie č. 2: Den otevřených dveří 22. 1. 2009 (děkan fakulty prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.)