Magisterský program MA in Economics of International Trade and European Integration

15. března
2009

27. dubna 2009 je posledním dnem, ve kterém je možné přihlásit se ke studiu v magisterském programu MA in Economics of International Trade and European Integration v akademickém roce 2009/2010. Tento program připravuje studenty na jejich profesní kariéru ve výzkumné sféře, ve vládních a mezinárodních organizacích a ve výzkumných odděleních velkých bank, průmyslových a obchodních nadnárodních společností a korporací.

Studenti získají teoretické znalosti a poznatky z oblasti ekonomiky, mezinárodního obchodu a evropské integrace, dále informace o postavení a významu zemí EU ve světové ekonomice a mezinárodním obchodě. Studium je připraví na koncepční práce i na aplikaci získaných poznatků, posílí schopnost komunikovat jak s úrovní manažerskou tak i se specialisty vládních organizací. Zkušenosti absolventů z minulých akademických let a jejich umístění to potvrzují.

Výuka v programu je rozdělena do tří trimestrů, každý je realizovaný na jiné evropské univerzitě pro všechny studenty společně. Závěrečnou diplomovou práci zpracovávají studenti na domácí univerzitě. Garanty a lektory jednotlivých předmětů jsou pedagogové z partnerských evropských univerzit.

ma2.jpg Absolventům navazujícího magisterského programu je udělen společný akademický titul (tzv. joint degree) Master of Arts in Economics of International Trade and European Integration (M.A.), vedle něj pak je v České republice v souladu s akreditací MŠMT ČR udělen titul "inženýr" (Ing.).

Tento program, realizovaný plně v anglickém jazyce, nabízí všem studentům ekonomických anebo sociálně-ekonomických věd s ukončeným bakalářským studiem Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. Jedná se o společný program 7 evropských univerzit, který existuje od akademického roku 1994/1995 a který byl v roce 2006 akreditován MŠMT České republiky. Program je Evropskou unií zařazený mezi programy Erasmus Mundus a tak spolu se studenty ze zemí EU studují studenti z tzv. třetích zemí. Pro nový akademický rok byli vybráni studenti z Albánie, Brazílie, Číny, Etiópie, Filipín, Ghany, Kanady, Kosova, Moldávie, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a Thajska.

ma3.jpg Účast mimoevropských studentů a širší spektrum národností zvyšuje přínosy ze studia v mezinárodním prostředí, jako jsou poznání jiných kultur, navázání kontaktů s kolegy z celého světa a další. Zařazení EITEI jako programu ERASMUS MUNDUS pak má ještě jeden praktický dopad pro studenty, a to pokud jde o čerpání finančních příspěvků z programu Erasmus. Zatímco u semestrálních výměnných pobytů v rámci Erasmu platí, že každý student může vyjet do zahraničí pouze jednou a poté se již na studijní pobyt Erasmus přihlásit nemůže, u programů zařazených jako ERASMUS MUNDUS tato podmínka neplatí. Mohou v nich tedy studovat i ti, kteří už nějaký semestrální výměnný pobyt absolvovali. Stejně tak se mohou ucházet i o finanční podporu z Erasmu, i když už ji jednou čerpali.

VŠE v Praze do tohoto programu přijímá ročně 10 studentů, kteří v písemné přijímací zkoušce nejlépe prokáží schopnost porozumět odbornému textu z oblasti ekonomie, mezinárodního obchodu a integrace a prokáží znalost aktuální problematiky ČR a EU v uvedených oblastech.

ma4.jpgŠkolné pro celé studium je stanoveno ve výši 3 300 Eur.

 Den otevřených dveří programu se koná dne 20. dubna 2009 od 14 hodin v místnosti č. 302sb VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Všichni zájemci o studium v programu budou moci získat potřebné informace také od všech studentů, studujících program v tomto akademickém roce.

Více informací naleznete na: eitei.vse.cz

Fotografie č.1: akademická ředitelka programu MA doc. Ing. Anna Klosová, CSc. se studenty VŠE při promoci na Staffordshire University Stoke-on-Trent, Velká Británie

Fotografie č.2 a 3: Promoce studentů v programu MA – Universita degli Studi di Bari, Itálie, listopad 2007

Fotografie č.4: Akademický rok MA 2007/2008 – Université des Sciences et Technologies de Lille, Francie- studijní skupina v Lille

Kontakt a informace:
Doc.Ing. Anna Klosová CSc.
Místnost č. 526 Rajská budova
Tel. + fax: 224098526
E-mail: klosova@vse.cz