Rozloučení s dlouholetým spolupracovníkem VŠE prof. Ing. Milanem Sojkou, CSc.

19. května
2009

V neděli 17. května 2009 zemřel vedoucí Katedry institucionální ekonomie Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu ekonomie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Narodil se 23. 3. 1951 v Praze. V roce 1974 ukončil úspěšně studium na oboru politická ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a nastoupil zde na Katedru dějin ekonomických učení, v roce 1982 získal titul kandidáta věd v oboru dějiny ekonomických teorií. V roce 1987 mu byl udělen titulu docent a v roce 1996 titul profesor, obojí opět na VŠE v oboru dějin ekonomických teorií.

Od roku 1990 patřil ke kmenovým pedagogům UK v Praze, a to na Fakultě sociálních věd. Významně se jako proděkan zasloužil o její rozvoj v 90. letech. Do posledních dní svého aktivního života působil na IES FSV UK a na ÚE MZLU v Brně. Vyučoval především předměty zaměřené na vývoj českého ekonomického myšlení, přehled současných ekonomických teorií a historii ekonomického myšlení.

Nikdy nepřerušil své kontakty s VŠE v Praze. Zpočátku působil na katedře dějin ekonomických teorií, posléze spolupracoval s katedrou měnové teorie a politiky.

Profesor Sojka byl vysoce oceňovaným odborníkem především v oblasti dějin ekonomických teorií a historie českého ekonomického myšlení, patřil k předním znalcům učení současných proudů ve vývoji ekonomických teorií. Byl autorem nebo spoluautorem rozsáhlé řady odborných prací a široce využívaných učebnic a také učebnic ekonomie pro střední školy. Na vydání čeká rozsáhlé dílo věnované dějinám ekonomického myšlení.

Vedle toho působil v řadě významných funkcí. Byl respektovaným členem Evropské společnosti pro dějiny ekonomického myšlení (European Society for the History of Economic Thought, ESHET). Působil jako člen správní rady Národohospodářského ústavu J. Hlávky, člen vedení České společnosti ekonomické, člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE a Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působil jako předseda pracovní skupiny pro ekonomii Akreditační komise MŠMT ČR a člen redakční rady Politické ekonomie a Prague Economic Papers. V 90. letech se zasloužil o konstituování Grantové agentury ČR.

Dne 29. listopadu 2008 byla Milanu Sojkovi udělena Cena České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení.

Profesor Sojka byl oceňován jako školitel doktorandů, náročný, ale laskavý oponent doktorských a habilitačních prací, člen komisí profesorských řízení, oponent výzkumných úkolů, jako obětavý kolega a konzultant, čestný a všemi respektovaný odborník.