Novým rektorem VŠE zvolen prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

12. října
2009

Dne 12. 10. 2009 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) zvolen rektorem pro druhé funkční období prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. V tajných volbách získal od Akademického senátu (AS) VŠE v Praze již v prvním kole 20 hlasů.

O post rektora se v letošních volbách ucházeli dva kandidáti – dosavadní rektor VŠE, prof. Richard Hindls a děkan Národohospodářské fakulty, doc. Jiří Schwarz. Oba kandidáti veřejně představili své programové cíle dne 2. 10. 2009 ve Vencovského aule a 5. 10. 2009 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Oba uchazeči byli také v den voleb přítomni zasedání AS VŠE a před samotnou volbou zodpovídali dotazy jednotlivých senátorů.

Rektora volí Akademický senát tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do funkce rektora je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a funkci rektora může tatáž osoba zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, které si sám jmenuje.

Prof. Richard Hindls byl zvolen většinou 20 hlasů již v prvním kole voleb. Jeho protikandidát doc. Jiří Schwarz získal 12 hlasů.

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. vystudoval VŠE, obor ekonomicko-matematické výpočty. Na VŠE pak dále působil v oboru statistiky. V roce 1998 byl jmenován profesorem. V letech 2001 – 2006 byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE a od roku 2006 rektorem VŠE. Vedle svého působení na VŠE je mimo jiné členem odborných mezinárodních organizací (např. Association de Compatibilité Nationale, International Association for Statistical Education), delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře, jakož i členem mnoha významných tuzemských organizací (např. Statistická rada České republiky, Komora auditorů, Svaz účetních, apod.).

Životopis rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr.h.c.

Během svého funkčního období v letech 2010 – 2014 se chce prof. Hindls zaměřit na upevňování vedoucího postavení VŠE v ekonomickém vzdělávání v ČR, podporu internacionalizace studia především zvyšováním počtu studentů vyjíždějících studovat do zahraničí a zvyšováním počtu akreditovaných navazujících magisterských programů v angličtině a zlepšení úrovně vzdělávání jasnějším oddělením bakalářského a magisterského studia a změnou způsobu výuky. Dále se chce jako rektor VŠE zasazovat o zlepšení úrovně v oblasti vědy a výzkumu, posilování dobrého jména a budování značky VŠE.

Programové cíle rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr.h.c.

Rektora jmenuje na návrh AS VŠE v Praze prezident republiky.