Představení výsledků projektu PRIME

4. prosince
2009

V úterý 1. 12. 2009 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) konala konference, na které byly představeny výsledky projektu PRIME. Záštitu nad konferencí, kterou uspořádala studentská organizace ESN VŠE Praha – Buddy System, o. s., převzal rektor VŠE, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. Úvodní slovo přednesla prorektorka pro zahraniční vztahy a PR VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc.

PRIME je počin celoevropské studentské organizace Erasmus Student Network (ESN), jíž je Buddy System na VŠE členem. Název projektu PRIME vznikl z anglického "Problems in Recognition of Making Erasmus". V loňském akademickém roce mapoval PRIME situaci uznatelnosti zahraničního studia domácí institucí (vysílající vysokou školou). Projekt byl uspořádán díky finanční podpoře Evropské komise.

Výzkum měl za úkol pojmenovat překážky a problémy při uznávání zahraničního studia a navrhnout možná zlepšení. Zúčastnilo se jej 100 univerzit z 24 států a téměř 2400 studentů z 52 zemí světa. V rámci České republiky se dotazníkového šetření zúčastnilo přes 100 studentů a 9 vysokých škol.

Z výsledků pro ČR vyplynulo, že téměř 60 % studentů získává informace o zahraničním studiu na informačních seminářích či prostřednictvím internetu, a to přes univerzitní centra pro zahraniční styky. Jedna šestina respondentů získává informace od fakultního koordinátora a další jedna šestina přes ESN. Všechny instituce v České republice mají aplikován ECTS kreditový systém, kde se počet kreditů vypočítává ve většině případů na základě pracovní zátěže studenta. Téměř 90% dotázaných studentů mohlo ovlivnit výběr zahraničních kurzů. To znamená, že při volbě předmětů pro studium v zahraničí nebyli vázáni studijním programem domácí univerzity.

Hlavní důraz konference byl však kladen na uznávání zahraničního studia domácí školou. Pro další a hlubší šetření tohoto problému bylo využito i databáze závěrečných zpráv Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Průzkum ukázal, že celkově získá plné uznání studia v zahraničí po návratu 45 % českých studentů. VŠE se v tomto směru řadí nad celorepublikový průměr a po bok evropských univerzit. Plných 66 % studentů má zahraniční studium po svém návratu plně uznáno. Dalším 20 % studentů je pak uznána více jak polovina získaných kreditů v zahraničí.

Odpolední část byla věnována konkrétním praktickým příkladům problémů s uznáváním zahraničního studia v České republice. Připraveny byly čtyři různé příběhy studentů vysokých škol, kteří měli s uznáváním studia v zahraničí problémy. Na těchto konkrétních příkladech se poté hledaly příčiny neúspěšného uznání studia a možnosti, jak do budoucna problémům předcházet.

V průběhu celého dne účastníci z řad zástupců vysokých škol, MŠMT, NAEP i studentů navrhovali možná řešení a přinesli podněty pro další běh PRIME projektu. Tato doporučení budou organizátory akce zformována do usnesení, které bude prezentováno na mezinárodní konferenci v Bruselu v druhé polovině ledna 2010.

Z hodnocení účastníků konference vyplývá, že se akce podařila a že podobné iniciativy a průzkumy by se měly rozhodně opakovat. PRIME report je možné najít na stránkách http://www.esn.org/prime_research, podrobné prezentace přednášejících jsou dostupné na http://www.esn-cz.cz/esn/prime.

Komentář ke třetí fotografii: "prorektorka pro zahraniční vztahy a PR VŠE a koordinátoři projektu PRIME".