Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

16. prosince
2009

Zájemci o bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze si ve školním roce 2010/11 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na VŠE bude přijato více než čtyři a půl tisíce studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Studium je postaveno na širokém obecném základu, na který navazuje rozsáhlá škála manažersko-ekonomických, manažersko-informatických, interdisciplinárních a odborných předmětů.

Den otevřených dveří se koná 8. 1. 2010.

Bakalářský studijní program otevíraný v akademickém roce 2010/11

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Ekonomika a management

Management

3 roky

300

Prezenční a kombinovaná

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

  • Předpoklady k manažerskému rozhodování
    • Testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.
  • Světový jazyk
    • Přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka. Možnosti jsou angličtina, němčina, ruština a francouzština.

Přijímací zkouška může být prominuta řádně přihlášeným uchazečům, kteří o to písemně požádají do 30. 4. 2010 a doloží výborný prospěch z matematiky a jazyka, nebo absolvují s požadovaným výsledkem test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio s.r.o.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Minimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude stanoven tak, aby těch, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 25 % všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký bude odpovídat kapacitním možnostem fakulty. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají především elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz (možné od 11. 1. 2010).
Termín odevzdání přihlášek: 28. 2. 2010
Poplatek za přijímací řízení: 580,- Kč
Termíny přijímací zkoušky: 8. nebo 9. 6. 2010 (náhradní termín: 18. 6. 2010)

Termíny přijímacích zkoušek se mohou změnit. Konkrétní datum a hodina budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce. Děkan fakulty může také rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Termín a přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultní WWW stránce nejpozději do konce července 2010.

Více informací naleznete zde.