Národohospodářská fakulta

30. prosince
2009

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si v akademickém roce 2010/2011 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Den otevřených dveří se koná 9. 1. 2010, v 10.00 hod. ve Vencovského aule.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2010/11

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Ekonomie a hospodářská správa

Ekonomie

3 roky

672

Prezenční

Národní hospodářství
Veřejná správa a regionální rozvoj

Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

  1. absolvovat v období od 1. 9. 2009 do 30. 5. 2010 písemný test obecných studijních předpokladů (OSP) u společnosti Scio, s.r.o.
  2. dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. (V případě udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat.)

Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání nebo čestným prohlášením, které je třeba odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia. (formulář prohlášení je dostupný na http://nf.vse.cz/download/prijimacky/ProhlaseniBAK.doc.)

Přihláška ke studiu:

Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2010. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen "poplatek").

Výše poplatku je stanovena v závislosti na termínu podání přihlášky: do 31. 5. 2010 činí 200,- Kč; po tomto datu je zvýšen na 600,- Kč.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené

 

Více informací o Národohospodářské fakultě: zde.

Fotografie:
Fotografie č. 1: Děkan fakulty doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.
Fotografie č. 2: Udělení čestného doktorátu profesoru W.A. Niskanenovi
Fotografie č. 3: Děkan fakulty a předseda Akademického senátu ing. Miroslav Ševčík, CSc. s prezidentem ČR prof. Ing. Václavem Klausem, CSc.
Fotografie č. 4: Společenský večer Národohospodářské fakulty