Program ERASMUS na VŠE

21. února
2010

Program ERASMUS je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Závěrečná zpráva systémového auditu NAEP konstatuje, že systém pro realizaci programu ERASMUS je na VŠE nastaven na vysoké úrovni. Pozitivní hodnocení obdržela škola i od Evropské komise.

Vysoká škola ekonomická v Praze je do jednoho z nejvýznamnějších projektů Evropské unie zapojena od roku 1998. Cílem programu je podporovat mobilitu vysokoškolských studentů, pedagogů a dalších pracovníků, kteří mají zájem o získání zahraničních zkušeností. Program ERASMUS využívá 90% evropských vysokých škol z 31 zemí a jeho roční rozpočet je cca 440 milionů eur. Výjezdy jsou podporovány formou grantů. Na VŠE v Praze je program ERASMUS základním pilířem dlouhodobé strategie internacionalizace. VŠE má uzavřeny smlouvy o výměnách studentů s 85 partnerskými školami z 24 evropských zemí, kde mají studenti možnost studovat v šesti evropských jazycích. Např. v akademickém roce 2008/2009 využilo podporu programu ERASMUS 263 studentů, 27 pedagogů a 10 zaměstnanců VŠE.

V listopadu 2009 proběhl na půdě VŠE systémový audit v rámci programu ERASMUS, který byl realizován Domem zahraničních služeb – Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP), jehož cílem bylo posoudit nastavení a funkčnost programu ERASMUS na VŠE. Auditováno bylo období akademického roku 2007/2008. Hodnocení bylo zaměřeno na 12 tematických bloků: (1) Strategie programu ERASMUS; (2) Systém managementu mobilit a jeho nastavení; (3) Nastavení kontrolních mechanismů v rámci programu včetně hodnocení rizik; (4) Institucionální koordinátor; (5) Informovanost a publicita programu; (6) Partnerské školy; (7) Smluvní vztahy; (8) Studenti; (9) Zaměstnanci; (10) Finanční prostředky programu; (11) Finance a účetnictví; (12) Hodnocení programu.

Při hodnocení každé oblasti byla použita stupnice 4 úrovní rizik. Jednalo se o:

  • vysokou významnost vyžadující vysokou pozornost managementu;
  • střední významnost, při které je daná oblast ošetřena, ale vyžaduje zvýšenou pozornost;
  • nízkou významnost (oblast je pod dostatečnou kontrolou, nicméně v rámci posuzování se vyskytly oblasti, kterými by se management mohl zabývat a zlepšovat je);
  • oblasti, kde nebylo identifikováno žádné riziko.

Výsledky auditu, které vedení VŠE v Praze obdrželo tento týden, jsou pro školu velmi příznivé. Z dvanácti auditovaných oblastí bylo vyhodnoceno 9 oblastí, kde nebylo identifikováno žádné riziko, tři oblasti byly zařazeny k oblastem s nízkou významností (oblast 3,10 a 11). Tyto tři oblasti obsahují doporučení na zahrnutí programu ERASMUS do plánu interních auditů a administraci finančních prostředků EU ekonomickým oddělením (dosud jsou prostředky administrovány OZS).

K silným stránkám VŠE patří dle zprávy velmi kvalitní zpracování následujících oblastí: evidence mobilit studentů v centrálním elektronickém systému ISIS, systém pečlivého řízení mobilit studentů a pečlivý výběr partnerských institucí a nastavení systému smluvních vztahů s partnerskými institucemi.

Jednoznačně pozitivní hodnocení obdrželo vedení VŠE od Evropské komise na základě listopadového monitoringu kvality a dopadů programu ERASMUS v rámci návštěvy ředitelky DG for Education and Culture paní Natashy Sander.