Doktorské studium na VŠE

2. května
2007

Do 15. května 2007 je možné podat přihlášku na doktorské studium. VŠE v Praze nabízí v 9 studijních programech 16 různých oborů doktorského studia. Podmínkou pro podání přihlášky je ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

Doktorské studijní programy je možné absolvovat v prezenční a distanční formě; přijímací řízení je shodné pro obě formy studia. Uchazeč se může přihlásit pouze na jeden obor doktorského studijního programu na VŠE v Praze.

Doktorand v prezenční formě studia má, na rozdíl od doktoranda v distanční formě studia, nárok na stipendium po dobu 3 let studia a jeho výši určuje děkan fakulty. Další výhodou prezenční formy studia je možnost získat ubytování na kolejích VŠE, včetně ubytovacího stipendia. Zároveň je doktorand v prezenční formě zapojen do vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit školícího pracoviště a podílí se např. na výuce a organizačním chodu katedry.

Přijímací zkoušky zahrnují zkoušku z odborného předmětu a cizího jazyka či jazyků dle požadavků jednotlivých fakult. O přijetí rozhoduje nejen samotný výsledek přijímacích zkoušek, ale také kapacita školitelů. Zkoušky se v Praze konají 22. června 2007, na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 21. června 2007, náhradní termín je naplánován na 14. září 2007, a to pouze po předložení zdůvodněné žádosti.

Doktorské studium je otevřeno i zájemcům z řad zahraničních studentů. Ti mohou absolvovat buď doktorský program v českém jazyce, nebo akreditovaný doktorský program v anglickém jazyce, který je však zpoplatněný (5 000,- Eur/ rok). V angličtině jsou akreditovány všechny doktorské obory s výjimkou Managementu a Teorie vyučování ekonomických předmětů.

Přihlášku k doktorskému studiu lze nalézt na webové adrese: „Přihláška na doktorské studium (PDF, Word)„. Řádně vyplněné přihlášky ke studiu s označením příslušné fakulty se přijímají na adrese:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

nebo

Fakulta managementu VŠE
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec

Více informací o doktorském studiu získáte na webových stránkách: „Doktorské studium„.

O nabídce konkrétních studijních programů a oborů se dozvíte více u referentek pro doktorské studium na příslušné fakultě nebo na webových stránkách jednotlivých fakult VŠE.

Nabídka doktorských programů na VŠE:

1. Fakulta financí a účetnictví

Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Teorie vyučování ekonomických předmětů

2. Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:

 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Mezinárodní politické vztahy
 • Evropská studia
Studijní program: Politologie ve studijním oboru:
 • Politologie

3. Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

 • Podniková ekonomika a management ve specializacích:
  a) Podniková ekonomika,
  b) Management,
  c) Marketing.

4. Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:

 • Informatika
Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijních oborech:
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

5. Fakulta národohospodářská

Studijní program: Hospodářská politika a správa ve studijních oborech:

 • Hospodářská politika
 • Regionalistika – veřejná správa
Studijní program: Ekonomické teorie
 • Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií

6. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Studijní program: Ekonomika a management – obor: Management.


Více informací:
Ing. Martina Sušánková
Vedoucí oddělení vědy a výzkumu
susan@vse.cz