Profesorka Hronová zvolena 1. místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace

9. června
2010

Dne 9. června 2010 byla zvolena do významné funkce prvního místopředsedy RVVI prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum. RVVI, které předsedá premiér, je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.

Dalšími místopředsedy byli zvoleni PhDr. Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a předseda Rady vysokých škol prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. RVVI má celkem 17 členů, kteří byli jmenováni vládou ČR. Jsou v ní zastoupeni významní představitelé vysokých škol, akademie věd i podnikové sféry.

Působnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace je stanovená zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zabezpečuje zejména:

  • přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě,

  • kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací formou stanovisek k souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu a vývoje před schválením těchto programů vládou,

  • přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě,

  • hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou,

  • návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové agentury České republiky,

  • zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky

  • zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich předložení vládě,

  • zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací,

  • jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropských společenství a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí,

  • návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení.

Při plnění úkolů Rada spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem.

Více informací: zde