Jmenování prof. Vebera děkanem Fakulty podnikohospodářské

15. června
2010

Dne 15. 6. 2010 uvedl rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc. , dr.h.c. do funkce děkana prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. Jedná se o druhé funkční období, které proběhne od 1.7. 2010 do 30.6. 2014.

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské zvolil děkana na svém zasedání dne 14.4. 2010. Profesor Veber získal 16 hlasů, jeho protikandidát dipl. Ing. Daniel Spálenka získal hlas jediný. Ve druhém funkčním období bude děkan Fakulty podnikohospodářské pokračovat se stávajícím týmem proděkanů.

 

Hlavními prioritami děkana budou:

 • zaměření na kvalitu:
  • a to zejména pedagogického procesu, cílem není rozšiřování počtu přijímaných studentů na fakultu, ale zkvalitňování akreditovaných studijních oborů o atraktivní předměty, všude tam, kde je to možné nabízet i různá osvědčení či certifikáty o absolvovaných předmětech, vedlejších specializacích apod., které jsou praxí vítány a posilují uplatnění absolventů v praxi,
  • zkvalitňovat úroveň pedagogického sboru a to jak ve směru zlepšování věkové struktury pedagogického sboru fakulty, tak podpory kvalifikačního růstu v kategorii doktorátů, docentur a profesur,
  • usilovat o získání mezinárodního prestižního ocenění fakulty, např. v podobě akreditace EQUIS,
 • vědecko-výzkumná činnost
  • v nejbližším období hledat nové nosné tematické zaměření výzkumu na fakultě,
  • zřídit, ověřit opodstatněnost, případně rozšiřovat činnost výzkumného centra fakulty s výrazným akcentem na jeho výstupy pro praxi,
  • podporovat úsilí o zapojení do projektů mezinárodního výzkumu,
 • rozšiřování mezinárodních vztahů
  • zařazení dalších cizojazyčně (zejména anglicky) vyučovaných předmětů do výuky,
  • připravit do standardní výuky ruskou a následně anglickou mutaci bakalářského studijního oboru "Podniková ekonomika a management,"
  • podporovat všechny smysluplné mezinárodní aktivity studentů i akademických pracovníků fakulty,
 • posilování vztahů s praxí
  • dále rozšiřovat a zkvalitňovat činnost fakultních institutů zaměřených na spolupráci s praxí, jako je Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM), Institutu rozvoje podnikání (IDE), Institutu pro technologický a inovační management (TIM) a Centra technické normalizace (CTN),
  • založit klub absolventů fakulty a připravit pro něj vhodnou programovou náplň.

Jmenování proběhlo v prostorách Zeleného salonku Kolovratského paláce při příležitosti konání vědecké rady fakulty a následné mezinárodní konference "Jak dál po krizi."

Životopis prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc.

veber1.jpg veber2.jpg veber3.jpg