Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na VŠE

24. listopadu
2010

Zdravotně postižení se v posledních dvaceti letech čím dál více integrují do běžného života. I terciární školství se snaží nabídnout rovné příležitosti studentům se zdravotním postižením. Na VŠE pomáhá od roku 2007 handicapovaným studentům SHS – Středisko handicapovaných studentů.

Studenti se specifickými studijními potřebami, kteří jsou klienty SHS, vycházejí z řad studentů s omezenou možností pohybu, s poškozením zraku a ze studentů, kteří trpí vadami sluchu. Všechny tři skupiny handicapovaných studentů narážejí na specifické studijní bariéry, které vyrůstají z jejich typu a stupně zdravotního postižení.

Studenti s poškozením zraku mají největší problém se studijními materiály, které potřebují mít v elektronické podobě a nejlépe ještě upravené pro práci se speciálním kompenzačním software. Převod textu do upravené formy je velmi časově a finančně nákladný, proto se SHS snaží vytvořit dlouhodobou databázi takto upravených materiálů, které jsou studentům připraveny k zapůjčení. Prozatím SHS navázalo spolupráci s nakladatelstvím Oeconomia VŠE v Praze a se třemi komerčními nakladateli C.H.. Beck, Grada Publishing, a.s. a Computer Press, a.s., kteří poskytují SHS materiály již v digitální podobě a ty je potřeba již jen upravit pro práci s pomocnými programy.

Pohybově handicapovaní studenti vítají především bezbariérovost budov VŠE, která je na velice dobré úrovni. K dispozici mají také osobní asistenty, kteří zajišťují studentům nejen sebeobsluhu v době výuky, ale i dopravu do školy a zase po výuce domů. V SHS mají studenti s omezenou možností pohybu náhradní mechanický a elektrický vozík, které si v případě poruchy vypůjčují a řeší tím při delší době opravy svých vozíků problém s pohybem.

shs2.jpgSluchově handicapovaní studenti jsou svým handicapem nejvíce omezeni v komunikaci a přístupu ke studijním informacím. Bývají často odsouzeni k samostudiu a chybějí jim mnohdy důležité studijní informace. U sluchově postižených studentů, kteří jsou neslyšící od narození, bývá často problém i se psaným textem, protože mateřským jazykem je u nich český znakový jazyk a běžná čeština je pro ně dalším cizím jazykem. Studentům s postižením sluchu nabízí SHS zajištění tlumočení do znakového jazyka na přednáškách a seminářích, nově i službu zapisovatele a program Newton Dictate, který by měl přepisovat mluvené slovo do textu.

Studovna SHS – Všem handicapovaným studentům je k dispozici studovna SHS, kde mají možnost přístupu na internet umožněný kompenzačními pomůckami, které jsou pro studenty z důvodu vysoké ceny jinak nedostupné. Studovna je i přívětivé místo pro setkávání se handicapovaných studentů a trávení volného času. Studovna je otevřena od pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin a v pátek do 15 hodin. Jedno vyhrazené pracovní místo se speciálním kompenzačním softwarem je i v knihovně na Jižním Městě.

shs3.jpgPřijímací řízení – zájem o studium z řad handicapovaných studentů každým rokem s existencí SHS stoupá a v roce 2010 konalo přijímací řízení 12 zdravotně handicapovaných studentů. Polovina z uchazečů si vyzkoušela přijímací řízení nanečisto. Handicapovaní studenti mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení, které lze vykonat ve studovně SHS s ohledem na druh a stupeň zdravotního postižení. Většinou se jedná o studenty, kteří potřebují delší časovou dotaci na vykonání zkoušky, nebo využít některé kompenzační pomůcky.

Sport – Ve spolupráci s CTVS na VŠE je handicapovaným studentům každoročně nabízeno i sportovní vyžití. Buď celoroční pravidelná rehabilitační aktivita pod dozorem specialisty, nebo účast na týdenním sportovním kurzu v Dobronicích, kterého se již několik studentů zúčastnilo.