Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

18. prosince
2010

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2011/2012 možnost studia 23 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Studium je postaveno na širokém obecném základu, na který navazuje rozsáhlá škála manažersko-ekonomických, manažersko-informatických, interdisciplinárních a odborných předmětů.

Den otevřených dveří se koná 7. 1. 2011 v 10:00 v budově fakulty v Jindřichově Hradci.

Bakalářský studijní program otevíraný v akademickém roce 2010/11

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Ekonomika a management Management 3 roky 300 Prezenční a kombinovaná

Podmínky přijetí

fm2.jpgZákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

  • Předpoklady k manažerskému rozhodování
    • Testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.
  • Světový jazyk
    • Přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka. Možnosti jsou angličtina, němčina, ruština, francouzština a španělština.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, o prominutí přijímací zkoušky písemně požádají do 2. 5. 2011 a doloží výborný prospěch z matematiky a jazyka, nebo absolvují s požadovaným výsledkem test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio s.r.o.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

fm3.jpgMinimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude stanoven tak, aby těch, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 25 % všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký bude odpovídat kapacitním možnostem fakulty. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu

fm4.jpgPřihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz (možné cca od poloviny ledna 2011).
Termín odevzdání přihlášek: 18. 3. 2011
Poplatek za přijímací řízení: 590,- Kč
Termíny přijímací zkoušky: 21. nebo 22. 6. 2011 (náhradní termín: 29. 6. 2011)

Termíny přijímacích zkoušek se mohou změnit. Konkrétní datum a hodina budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce. Děkan fakulty může také rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Termín a přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultní WWW stránce nejpozději do konce července 2011.

Informace ke stažení: zde (leták v pdf).