Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

4. ledna
2011

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2011/2012 možnost studia 23 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Den otevřených dveří se koná 8. 1. 2010, v 10.00 hod. ve Vencovského aule.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2011/12

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Ekonomie a hospodářská správa Ekonomie 3 roky 672 prezenční
Národní hospodářství
Veřejná správa a regionální rozvoj

Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

  1. absolvovat v období od 1. 9. 2010 do 31. 5. 2011 písemný test obecných studijních předpokladů (OSP) u společnosti Scio, s.r.o. http://www.scio.cz,
  2. dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. (V případě udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat.)

Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání nebo čestným prohlášením, které je třeba odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia. (formulář prohlášení je dostupný na http://nf.vse.cz/download/prijimacky/ProhlaseniBAK.doc.).

Přihláška ke studiu:

Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2011. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení:

  • 200,- (při podání přihlášky do 31. 5. 2011),
  • 590,- (při podání přihlášky po 31. 5. 2011).

 

Více informací o Národohospodářské fakultě: zde.

 

Fotografie:
Fotografie č. 1: Studenti 1. ročníku Národohospodářské fakulty na zahájení akademického roku 2010/11 na Terase Jízdárny Pražského hradu při číši sektu
Fotografie č. 2: Zahájení akademického roku 2010/11 za účasti prezidenta republiky prof. Ing. Václava Klause, CSc.
Fotografie č. 3: Zasedání vědecké rady Národohospodářské fakulty dne 24. 11. 2010 – "Budoucnost Eura očima státníka, ministra financí, centrálního bankéře a akademického ekonoma". Zleva Miroslav Ševčík- děkan NF, Václav Klaus, Ivan Mikloš, Mojmír Hampl
Fotografie č. 4: Vystoupení Ivana Mikloše, místopředsedy vlády Slovenské republiky a ministra financí