Bakalářské studium – Fakulta informatiky a statistiky

20. ledna
2011

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2011/2012 možnost studia 23 bakalářských studijních oborů. Informace o aktuální nabídce bakalářských studijních oborů všech fakult jsou zveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy, statistickými, ekonometrickými a dalšími kvantitativními metodami, které lze aplikovat ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní disciplíny, jejichž výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Osm kateder fakulty se podílí na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu a současně zajišťuje výuku předmětů pro studijní obory ostatních fakult VŠE. Fakulta poskytuje též doktorské studium. Vědeckovýzkumná činnost fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky efektivního řízení informatiky a informačních systémů a rozvoje užití informačních technologií. Absolventi všech oborů fakulty získají během studia široké znalosti z ekonomických, kvantitativních a informatických disciplín, což jim dává nespornou výhodu na trhu práce.

Den otevřených dveří se koná 5. 2. 2011.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2011/12

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Aplikovaná informatika

Informatika

3 roky

540

prezenční

Multimedia v ekonomické praxi

60

Podnikové
informační systémy (PIS)

170

Kvantitativní metody v ekonomice

Matematické metody v ekonomii

80

Statistické metody v ekonomii

80

Statistika a ekonometrie

80

Sociálně-ekonomická demografie

80

Podmínky přijetí:

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka má formu dvou oddělených písemných testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči píší test z angličtiny, u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice a na oborech PIS a Multimedia v ekonomické praxi je možný test z němčiny.
Rozhodnutí o přijetí
Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

DSC_2232.JPGBez přijímacích zkoušek na základě žádosti mohou být přijati uchazeči, kteří

  1. v žádosti doloží průměrný prospěch z matematiky a angličtiny, a to u každého z nich do 2,00 včetně, podmínkou je, že studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole,
  2. dosáhli přijatelných výsledků zkoušky z obecných studijních předpokladů (OSP Z) v rámci Národní srovnávací zkoušky,
  3. se účastnili celostátní přehlídky SOČ a celostátních kol olympiád.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 590,- Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.
Pokud uchazeč žádá o přijetí bez přijímacích zkoušek, musí doložit potvrzení střední školy obsahující výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina, a to ve formě tabulky obsahující pouze známky z uvedených předmětů.

Termíny podání přihlášky včetně odeslání platby

  • do 15.4.2011 (první kolo přijímacího řízení kromě oboru PIS),
  • do 20.7.2011 (druhé kolo přijímacího řízení a první kolo pro obor PIS),
  • do 31.8.2011 (druhé kolo pro obor PIS).

Termíny přijímací zkoušky

  • první kolo přijímacího řízení (kromě PIS): 24.6.2011
  • druhé kolo přijímacího řízení a první kolo pro obor PIS: 19.8.2011
  • druhé kolo pro obor PIS: září 2011