Bakalářské studium na VŠE

6. února
2011

VŠE nabízí pro akademický rok 2011/2012 na svých šesti fakultách možnost prezenčního studia 23 bakalářských oborů a 2 oborů ve formě kombinované. Přijato bude více než čtyři a půl tisíce uchazečů.

Zájem o studium na VŠE je tradičně vysoký. Na VŠE je každoročně podáno více než 16 tisíc přihlášek a přijata je přibližně třetina uchazečů. Uchazeči mohou podat samostatnou přihlášku na každou fakultu, o kterou mají zájem, a proto mohou být přijati i navíce fakult. Např. v roce 2009 bylo celkem podáno 16 440 přihlášek, podalo je 11 054 fyzických osob a rozhodnutí o přijetí bylo vydáno v 6 012 případech. Ke studiu na fakulty se na vybrané obory do prvních ročníků skutečně zapsalo 4 424 studentů.

Vývoj zájmu o studium bakalářských programů VŠE v letech 2005 – 2009

Rok Počet přihlášek Počet přijetí Úspěšnost v %
2005 17 650 5 968 33,8
2006 16 662 6 159 37,0
2007 17 952 6 765 37,7
2008 17 969 6 089 33,9
2009 16 440 6 012 36,1

V akademickém roce 2011/2012 budou otevřeny tři nové obory. Na Fakultě mezinárodních vztahů obor Manažer obchodu v kombinované formě studia, na Fakultě podnikohospodářské bakalářský obor v ruském jazyce "

Экономика и менеджемент" a na Fakultě informatiky a statistiky obor Multimedia v ekonomické praxi.

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 875 míst v pěti oborech – Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání. Přijímací zkouška má formu testu z matematiky a angličtiny. Termín pro odevzdání přihlášek je 28. února 2011.
Leták ke stažení: zde.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné studovat v prezenční formě studia pět oborů – Cestovní ruch a regionální rozvoj, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie, Podnikání a právo a Politologie, do kterých bude přijato celkem tisíc uchazečů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů – z matematiky a dvou jazyků. Termín odevzdání přihlášky je 28. února 2011.
Leták ke stažení: zde.

Novinkou je obor Manažer obchodu, který bude probíhat formou studia kombinovaného. Je určen pro zájemce, kteří preferují studium při zaměstnání a mají minimálně pětiletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu z cizího jazyka (kterým může být angličtina nebo němčina) a z testu ze všeobecných znalostí. Do prvního ročníku bude přijato 100 studentů, uzávěrka přihlášek bude 30. dubna 2011.
Leták ke stažení: zde.

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 700 míst v oborech Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro Podnikovou ekonomiku má přijímací zkouška formu testu z matematiky a cizího jazyka, pro Arts management se jedná o test ze všeobecného přehledu a z cizího jazyka. Přihlásit se na studium v českém jazyce je nutné nejpozději do 13. března 2011. Podrobné informace pro obor "Экономика и менеджемент" v ruštině budou zveřejněny na stránkách fakulty počátkem března.
Leták ke stažení: zde.

Fakulta informatiky a statistiky připravila pro uchazeče výběr sedmi oborů – Informatika, Multimedia v ekonomické praxi, Podnikové informační systémy (PIS), Matematické metody v ekonomice, Sociálně ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie. Plánuje přijmout celkem 1 090 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá z testů z matematiky a cizího jazyka, ovšem uchazeči, kteří splní stanovená kritéria (výborný prospěch z matematiky a angličtiny na střední škole, přijatelný výsledek zkoušky z obecných studijních předpokladů – OSP SCIO, nebo účast na celostátní přehlídce SOČ či kolech olympiád), mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. Termíny odevzdání přihlášky jsou do 15. dubna 2011 (1. kolo kromě PIS), do 20. července 2011 (2. kolo a 1. kolo pro PIS) a 31. srpna 2011 (2. kolo pro PIS).
Leták ke stažení: zde.

Národohospodářská fakulta přijme na své tři obory – Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální rozvoj celkem 672 uchazečů. Jako přijímací zkoušku absolvují test OSP SCIO. Termín odevzdání přihlášky je 31. května 2011.
Leták ke stažení: zde.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do svého oboru Management přijmout 300 zájemců o studium. Přijímací zkouška se skládá z testů z předpokladů k manažerskému rozhodování (matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.) a světového jazyka. Studenti s výborným prospěchem z matematiky a cizího jazyka na střední škole či zkoušky OSP SCIO mohou být také přijati bez přijímací zkoušky. Přihlášky musí být odevzdány do 18. března 2011.
Leták ke stažení: zde.