Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

24. prosince
2011

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Studium je postaveno na širokém obecném základu, na který navazuje rozsáhlá škála manažersko-ekonomických, manažersko-informatických, interdisciplinárních a odborných předmětů.

NÁZEV STUDIJNÍHO PROGRAMU NÁZEV OBORU STANDARDNÍ DÉLKA STUDIA NEJVYŠŠÍ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU FORMA STUDIA
Ekonomika a management Management 3 roky 300 Prezenční a kombinovaná

Dny otevřených dveří

Fakulta pořádá dva dny otevřených dveří – v pátek 6. ledna a v sobotu 17. března 2012, vždy v 10:00 hodin v budově fakulty v Jindřichově Hradci v Jarošovské ulici.

Modulární systém výuky

Od akademického roku 2010/2011 bakalářské forma studia přešla na plně modulární systém. Tento inovovaný studijní program, jehož vznik byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu „OPVK FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů“, se skládá:

 • z povinných modulů, které umožňují vytvořit si představu o obsahu oboru a tím i vztahový rámec pro ukládání dalších poznatků;
 • z oborově profilujících modulů, jejichž absolvent by měl být schopen řídit příslušné oddělení v organizaci (2 povinně volitelné);
 • z odvětvově profilujících modulů zaměřených na výkon manažerské práce v konkrétním odvětví (1 povinně volitelný)
 • z volitelných modulů, které umožňují další specializaci dle zájmu studenta, a to buď směrem k praxi, nebo k přípravě na magisterské studium.

Ve srovnání s nabídkou jiných škol přináší tento studijní program studentům zásadní výhody:

 • hluboký všeobecný základ znalostí a dovedností oboru management bez nutnosti vybírat specializaci již při podání přihlášky;
 • možnost specializovat se podle svého zájmu až po seznámení se se základy oboru;
 • možnost připravit se dle vlastního zájmu pro střední úroveň řízení příslušného oddělení v organizaci;
 • možnost kombinovat tyto kompetence i s potřebami konkrétního odvětví praxe;
 • získání konkrétní kvalifikace pro uplatnění v praxi v případě, že student nechce dál pokračovat ve studiu;
 • rozšíření teoretických znalostí, pokud se student rozhodne pokračovat v magisterském navazujícím programu.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

 • předpoklady k manažerskému rozhodování (testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení a porozumění textu),
 • světový jazyk (přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny nebo španělštiny.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podají přihlášku ke studiu, písemně požádají o prominutí přijímací zkoušky a splní jednu z následujících podmínek:

 • doloží požadovaný průměrný prospěch z matematiky a některého z výše uvedených světových jazyků, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole,
 • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP Z nebo OSP R) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio splní požadovaná kritéria.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Minimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude stanoven tak, aby těch, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 25 % všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký bude odpovídat kapacitním možnostem fakulty. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Výsledky přijímací zkoušky se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se od cca poloviny ledna 2012 podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz, uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. 3. 2012.

Termín přijímacích zkoušek na bakalářské studium je 7. a případně 8. června 2012, náhradní termín přijímacího řízení bude 15. června 2012 – jen na základě žádosti podané nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek se mohou změnit, konkrétní datum a hodina budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce. Děkan fakulty může také rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení – termín a přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultní WWW stránce nejpozději do konce července 2012.

Další informace

Více informací naleznete přímo na stránkách fakulty. Základní informace jsou uvedeny v informačním letáku : zde.

jm2.jpg