Doc. Fischer zvolen předsedou Rady vysokých škol

27. ledna
2012

Prorektor VŠE pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., byl na jednání Sněmu Rady vysokých škol dne 26. 1. 2012 zvolen předsedou Rady na funkční období 2012 – 2014.

Rada vysokých škol je jednou ze dvou hlavních vysokoškolských reprezentací. Významné zastoupení má Vysoká škola ekonomická v Praze i v České konferenci rektorů, jejímž místopředsedou je rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

Podle zákona o vysokých školách je Rada vysokých škol orgánem reprezentace vysokých škol, který se zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiné orgány a instituce.

Rada vysokých škol projednává a přijímá stanoviska zejména k návrhům na přípravu, tvorbu a rozpis státních rozpočtových prostředků pro vysoké školy, zákonů a jiných právních předpisů, na zřízení (rozdělení, zrušení) vysokých škol, na organizaci a složení Akreditační komise a na zřízení a ustavení poradních orgánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na zřízení nebo zrušení ústavů a pracovišť v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž předmětem činnosti jsou věci vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání.