Spolupráce VŠE a České spořitelny, a.s. v roce 2012

31. ledna
2012

V pondělí 23. 1. 2012 proběhla v pražském sídle centrály České spořitelny, a.s. malá slavnost, při níž rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Richard Hindls a předseda představenstva a generální ředitel jejího generálního partnera České spořitelny, a.s. Ing. Pavel Kysilka podepsali smlouvy o spolupráci na rok 2012.

Součinnost obou institucí se projeví v oblasti vědy i pedagogiky, mezinárodních vztahů i společenských akcí pořádaných na škole. Podívejme se na některé zajímavé akce, které budou moci využít jak studenti, tak zaměstnanci školy v průběhu roku 2012.

Studenti uslyší přednášky specialistů České spořitelny, budou moci využít jejich znalostí při přípravě bakalářských či diplomových prací.

Česká spořitelna finančně podpoří a aktivně se účastní obou běhů veletrhu pracovních příležitostí Šance. Veletrh proběhne ve dnech 13. a 14. března 2012 a opět po dva dny na podzim 2012 v atriu Rajské budovy. Šance nabízí studentům VŠE bezprostřední kontakt s jejich možnými budoucími zaměstnavateli.

Česká spořitelna se společně s dalšími velkými bankovní domy prezentuje na Dni bankovní profese. V rámci akce velké banky představují studentům VŠE na svých workshopech vybrané bankovní činnosti. Den bankovní profese proběhne 12. dubna 2012.

Finanční podpora České spořitelny, a.s. bude také využita na prezentaci výsledků vědecké aktivity členů akademické obce VŠE. Půjde o podporu odborných publikací, které vydává nakladatelství VŠE, a o podporu vědeckých časopisů vydávaných na VŠE (Acta Oeconomica Pragensia či Prague Economic Papers).

Rektor školy v roce 2012 vyhlásí soutěž o nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce. Soutěže se mohou účastnit autoři do 35 let věku, kteří jsou doktorandy či zaměstnanci VŠE. Jejím cílem je stimulovat mladé ekonomy k tvorbě odborných článků v anglickém jazyce, které jsou tematicky zaměřeny na ekonomickou teorii, modelování a analýzu.

Rektor vyhlásí i Cenu rektora za prestižní publikace VŠE za rok 2012. Ocenění se uděluje za významné knižní publikace a články v recenzovaných časopisech, které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku. Z publikace musí být patrné, že byla zpracována akademickým pracovníkem VŠE v návaznosti na její vědecko-pedagogický program.

Významnou akcí, která bude před širokou veřejností prezentovat a popularizovat vědeckou činnost, je Den vědy na pražských vysokých školách. Akce proběhne za účasti největších pražských škol (UK, ČVUT, VŠCHT, ČZU a VŠE) v pátek 23. listopadu 2012 v prostorách Vysoké školy ekonomické na Žižkově.

V lednu již byl vyhlášen Grant rektora a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit na rok 2012. Grant podporuje odborné, kulturní či sportovní aktivity studentských zájmových organizací. Studentské organizace požádaly o podporu více než 60 akcí a výběrová komise rozhodne o výši konkrétních podpor do konce ledna.

Česká spořitelna podporuje i další společenské akce pořádané školou. K nim patří reprezentační Ples VŠE, který proběhne ve středu 5. prosince 2012, nebo setkání absolventů školy nazvané Den s VŠE, které se uskuteční v sobotu 2. června 2012.

Jindřich Soukup
prorektor pro sociální záležitosti a finance