Kurzy celoživotního vzdělávání Fakulty financí a účetnictví

14. srpna
2012

Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou odbornou veřejnost pestrou paletu kurzů. Účastníci kurzů mají možnost se seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí, účetnictví, oceňování, popř. si doplnit své pedagogické vzdělání. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách.

Peněžní ekonomie a bankovnictví

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Cílem dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat zejména pracovníkům finančních institucí a jejich klientům aktuální teoreticko-praktické znalosti, které jsou nezbytné pro každého moderního finančního odborníka či dobrého klienta banky nebo finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací. Témata přednášek v rámci jednotlivých předmětů jsou volena tak, aby vysvětlila nejen podstatu finančních nástrojů, ale i ekonomicko-právní souvislosti fungování a regulace moderního finančního trhu a bankovního systému. V kurzu budou rovněž analyzovány důsledky globální finanční krize včetně regulatorních změn a dopadů na český finanční trh.

Termín: vždy v pátek 9.00-12.00 a 13.00-16.00 obvykle dvakrát do měsíce od října 2012 do května 2013.

Základní cena: 32.000,- Kč včetně DPH

Kontakt: Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., e-mail: dvorakp@vse.cz.

Uzávěrka přihlášek: 7. září 2012

Mezinárodně uznávané účetní standardy

Katedra finančního účetnictví a auditingu

V průběhu kurzu budou posluchači seznámeni nejen se zněním mezinárodně uznávaných účetních standardů, nýbrž též s jejich praktickou aplikací. Součástí výkladu bude rovněž a porovnání s českými účetními předpisy tam, kde existují významné rozdíly. Kurz je určen účetním a ekonomickým pracovníkům společností, které sestavují své účetní závěrky dle pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nebo v nich již i účtují, případně dle jejich dikce sestavují a poskytují účetní informace svým vlastníkům, finančním ředitelům těchto společností, finančním analytikům, auditorům, daňovým poradcům, pracovníkům bank, burzovním orgánům a všem ostatním zájemcům o mezinárodně uznávané účetní standardy.

Termín:  Kurz se bude konat v šesti dvoudenních blocích v říjnu a listopadu 2012, vždy v pátek a v sobotu v dopoledním bloku od 9:00 do 12:30 hod. a v odpoledním bloku od 13:30 do 17:00 hod. Obhajoby závěrečných prací se uskuteční v prosinci 2012.

Základní cena: 29.900,- Kč + 20% DPH, lze absolvovat též jednodenní přednášku (2.900,- Kč + 20% DPH) nebo dvoudenní blok (5.500,- Kč + 20% DPH).

Kontakt:  Ing. Libor Vašek, Ph.D., e-mail: vasek@vse.cz.

Uzávěrka přihlášek: 26. září 2012

Finanční účetnictví pro pokročilé

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Cílem kurzu je přinést posluchačům uspořádaný výklad jednotlivých okruhů účetních problémů dle metodiky platné v České republice, upozornit na specifika, obtížnější problémy a změny, které přináší rok 2012 (2013) a to zejména v souvislosti s implementací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do českého prostředí. Teoretická rekapitulace současné metodiky českého účetnictví bude doplněna konkrétními příklady.

Termín: Kurz se bude konat v deseti jednodenních blocích od října do prosince 2012, vždy v pátek v dopoledním bloku od 9:00 do 12:30 hod. a v odpoledním bloku od 13:30 do 17:00 hod.

Základní cena: 23.500,- Kč + 20% DPH, individuálně lze absolvovat i jednodenní přednášku, jejíž cena činí Kč 2.350,- Kč + 20 % DPH.

Kontakt: Doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., e-mail: ddvorak@vse.cz.

Uzávěrka přihlášek: 27. září 2012

Využití účetních informací v řízení podniku

Katedra manažerského účetnictví

Základními cílem kurzu je prohloubení znalostí jeho účastníků v oblasti hodnotového řízení podniků a zvýšení úrovně a kvality komunikace mezi pracovníky, kteří odpovídají za funkčnost a kvalitu účetních a navazujících informací, a ostatními manažery – potenciálními uživateli těchto informací. Kurz je určen zejména pro pracovníky na střední a vrcholové úrovni podnikového vedení, kteří využívají účetní informace jako primární uživatelé (ekonomičtí ředitelé, finanční ředitelé), jako uživatelé odpovědní za řízení podniků a jejich vnitřních struktur (generální ředitelé, odborní ředitelé, ředitelé a ekonomové závodů) a jsou odpovědní za tvorbu systémů manažerského řízení včetně jejich informační podpory (hlavní účetní, účetní a controlleři).

Termín: Kurz probíhá ve dvoutýdenních intervalech vždy v pátek 9:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00 a v sobotu 9:00 – 13:00 od listopadu 2012 do dubna 2013.

Základní cena: 35.000,- Kč + 20% DPH

Kontakt: Dagmar Tvrzová, email: tvrzova@vse.cz.

Uzávěrka přihlášek: 10. října 2012

Doplňující pedagogické studium

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Doplňující pedagogické studium je určeno absolventům magisterského (inženýrského) stupně vysoké školy ekonomického směru, kteří již učí na středních či vyšších odborných školách nebo mají v budoucnu o tuto práci zájem. Absolvování tohoto studia umožňuje inženýrům ekonomům získat druhou, pedagogickou kvalifikaci. Studium je zaměřeno na pedagogiku, psychologii, didaktickou techniku. Významnou součástí studia jsou didaktiky ekonomických předmětů. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a napsáním závěrečné práce, která se na závěr studia obhajuje před komisí. Po jejím úspěšném složení získá absolvent Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na středních a vyšších odborných školách.

Termín: Studium je organizováno jako dvousemestrální distanční ve formě konzultací, které se organizují  jednou za 14 dní (zpravidla v pondělí).

Základní cena: 14.000,- Kč včetně DPH.

Kontakt: Jarmila Petrůvová, email: petruv@vse.cz

Uzávěrka přihlášek: 20. září 2012

Písemná a elektronická komunikace pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Kurz umožňuje učitelům získat znalosti, jak organizovat výuku tak, aby žáci získali dovednosti k ovládání klávesnice počítače desetiprstovou hmatovou metodou a uměli vyhotovovat na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě. Poskytuje učitelům přehled o tom, jak mají žáci získat vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů. Učitelé si osvojí metodiku, jak vést žáky ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a jak pracovat s webovými stránkami. Kurz povede učitele k tomu, aby uměli pracovat se žáky v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji. Učitelé získají též přehled o tom, jak při výuce využívat výukové programy, např. ZAV nebo ATF.

Termín: Výuka probíhá formou celodenních konzultací jednou za čtrnáct dní, zpravidla v sobotu, výuka bude zahájena v listopadu 2012.

Základní cena: 11.000,- Kč včetně DPH.

Kontakt: Jarmila Petrůvová, email: petruv@vse.cz.

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2012

Oceňování podniku

Institut oceňování majetku

Obsah kurzu je zaměřen tak, aby student získal základní vědomosti a dovednosti potřebné k ocenění podniku a jeho funkčních částí. V rámci kurzu jsou posluchači seznamováni s problematikou práv a povinností znalců, právních aspektů oceňování podniku, marketingového řízení podniku a jeho postavení na trhu, financování podniku, finančního účetnictví, soustavy a nástrojů hospodářského rozboru podniku, podnikového plánování a finančního plánu podniku, analýzou majetku a majetkového ocenění podniku, oceňování podniku s využitím výnosových metod a souhrnného ocenění, oceňování podniku na základě informací kapitálového trhu, oceňování nehmotného majetku, účetních a daňových aspektů podnikových fúzí.

Po úspěšném zakončení kurzu získá účastník osvědčení VŠE, které je Ministerstvem spravedlnosti uznáno za doklad o absolvování speciální výuky požadované pro znaleckou činnost ve smyslu ustanovení § 4, odst. 1, písm. b) Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Termín: Výuka probíhá formou víkendových soustředění (pátek 14.30 – 19.30, sobota 9.00 – 16.30), zahájení kurzu je plánováno na 9.-10. listopadu2012.

Základní cena: 45 000,- Kč + 20 % DPH.

Kontakt: Marta Janíková, e-mail: marta.janikova@vse.cz.

Uzávěrka přihlášek: 11. října 2012

Oceňování nemovitostí

Institut oceňování majetku

Absolventi kurzu získají znalosti potřebné jak pro tržní oceňování, tak pro oceňování nemovitostí na základě vyhlášek platných v jednotlivých obdobích. Hlavní důraz je ovšem kladen na tržní oceňování. Součástí výuky je stavební minimum, které je pro posluchače s jiným než stavebním vzděláním koncipováno šířeji.

Na závěr kurzu jsou ze dvou hlavních předmětů (oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržní oceňování nemovitostí) požadovány cvičné znalecké posudky a další závěrečné práce. Studium je pak ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů, která má část písemnou a ústní (před komisí).

Po úspěšném zakončení kurzu získá účastník osvědčení VŠE, které je Ministerstvem spravedlnosti uznáno za doklad o absolvování speciální výuky požadované pro znaleckou činnost ve smyslu ustanovení § 4, odst. 1, písm. b) Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Termín: Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek, sobota), zahájení kurzu je plánováno na 23. listopadu 2012.

Základní cena: 45 000,- Kč + 20 % DPH.

Kontakt: Mgr. Renata Budilová, email: renata.budilova@vse.cz.

Uzávěrka přihlášek: 19. října 2012