Mezinárodní workshop „Účetní výkaznictví v Evropě“

13. října
2012

Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze byla ve dnech 6. – 7. září 2012 organizátorem 8. ročníku mezinárodního workshopu věnovaného otázkám účetního výkaznictví v Evropě (8th Workshop on European Financial Reporting, EUFIN 2012).

Pořadateli tohoto workshopu jsou vždy významné evropské ekonomické univerzity a každoročně se jej účastní zhruba 80 odborníků, kteří si zde vyměňují nejnovější poznatky a prezentují výsledky výzkumu a vývoje v této oblasti. Právo uspořádat 8. ročník tohoto workshopu na VŠE v Praze je výsledkem dlouhodobé aktivní mezinárodní spolupráce pracovníků katedry účetnictví a auditingu VŠE v Praze, reprezentované Marcelou Žárovou, Ladislavem Mejzlíkem a Jiřím Pelákem, kteří tvořili jádro organizačního výboru workshopu.

Účelem těchto workshopů není jen prezentace příspěvků zabývajících se  mezinárodním rozměrem účetního výkaznictví a auditu, ale také seznámení zahraničních účastníků se situací v těchto oblastech v pořadatelské zemi.

 

EUFIN 2013

Valencie (Španělsko)

EUFIN 2012

Praha (Česká republika)

EUFIN 2011

Bamberg (Německo)

EUFIN 2010

Stirling (Skotsko)

EUFIN 2009

Catania (Itálie)

EUFIN 2008

Lund (Švédsko)

EUFIN 2007

Paříž (Francie)

EUFIN 2006

Milton Keynes (Velká Británie)

EUFIN 2005

Regensburg (Německo)

Z příspěvků autorů, kteří se ucházeli o účast na workshopu, bylo k prezentaci vybráno vědeckým výborem workshopu celkem 36 příspěvků, které byly autory předneseny během dvou dnů ve třinácti dvouhodinových paralelně probíhajících sekcích. Patnáctičlenný vědecký výbor workshopu vybíral příspěvky k prezentaci anonymně tak, že každý příspěvek byl hodnocen nezávisle dvěma členy vědeckého výboru, přičemž nikdo z hodnotících ani autorů příspěvku nebyl ze stejné země.

V rámci paralelních sekcí byly předneseny výsledky výzkumů odborníky ze Švédska, Španělska, Německa, Velké Británie, Itálie, Francie, Nového Zélandu, Norska, Austrálie, Dánska a České republiky. Příspěvky byly rozmanité. Mezi nejzajímavější, z hlediska regulace finančního účetnictví v Evropě, patřil příspěvek Axela Hallera z univerzity v Regensburgu s názvem: Vztah finančního a daňového účetnictví v Německu – revize po 20 letech. V tomto příspěvku se autor odvolává na svůj původní názor na vztah finančního a daňového účetnictví v Německu, který publikoval v roce 1992 a který byl založen na tzv. Massgeblichkeitsprinzip a v podstatě znamenal za určitých okolností přednost daňového účetnictví. Axel Haller na empirické studii dokládá, že vlivem změny pravidel regulace finančního účetnictví i změn prostředí, ve kterém účetnictví funguje, dochází nutně k situacím, kdy nelze sestavit jednotné účetnictví v tom smyslu, že současně bude vyhovovat pravidlům finančního účetnictví i daňového účetnictví. Vzhledem k tomu, že se v Evropě dlouhodobě diskutuje o vztahu daňového základu a zisku z finančního účetnictví, týkal se tohoto tématu příspěvek Christophera Nobese a Erlenda Kvaala. Autoři využili definice „book-tax conformity“ (BTC), která v podstatě znamená přizpůsobení zdanitelného zisku zisku z finančního účetnictví. Řešitelé zkoumali způsoby, které by vedly ke zlepšení měřitelnosti tohoto vztahu. Vyvinuli nový model, který vyzkoušeli ve 33 zemích. Avšak ani z tohoto vylepšeného modelu nejsou numerické závěry jednoznačné, je nutné je doplnit kvalitativním hodnocením. Na letošní workshop byly přijaty rovněž dva příspěvky členů katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Příspěvek na téma „Vývoj systémů finančního účetnictví a manažerského účetnictví v českých podnicích po přijetí IFRS“ Davida Procházky a druhý příspěvek s názvem „Evropská regulace přeshraničních fúzí“ Marcely Žárové a Jany Skálové.

Součástí workshopu byla kromě prezentací příspěvků účastníků také dvě plenární zasedání na začátku a na konci workshopu. První plenární zasedání na téma „Účetní výkaznictví českých společností – praktické příklady“ se konalo na úvod workshopu a jeho moderátorem byl Ladislav Mejzlík. První vystoupil Petr Vácha (partner Ernst&Young), který hovořil na téma „Účetní výkaznictví českých společností – zkušenosti z konverze na IFRS”. Tento příspěvek byl shrnutím způsobů konverze českého účetnictví na IFRS s příklady těch oblastí, kde jsou IFRS a česká účetní pravidla v rozporu. Druhým vystupujícím byla Lucie Muchová (finanční ředitelka společnosti Pivovary Staropramen, člena skupiny A Molson Coors Company). Její vystoupení bylo na téma „Praktické důsledky použití různých Mezinárodně uznávaných účetních standardů na účetnictví a výkaznictví společnosti”. Výkaznictví Pivovarů Staropramen je vynikajícím příkladem situace, kdy společnost z důvodu změn vlastníků byla nucena během posledních deseti let přejít ve výkaznictví od českých účetních předpisů přes IFRS až po US GAAP, a to při současné povinnosti zjištění základu daně bez vlivu měnícího se účetního výkaznictví. Posledním řečníkem zasedání byl Leszek Chraścina (finanční ředitel společnosti NWR Karbonia S.A.), jehož vystoupení se týkalo praktických problémů vyskytujících se v procesu přeceňování podniků při akvizici na konkrétním příkladu společnosti NWR.

Druhé plenární zasedání, které moderovala Marcela Žárová, se věnovalo tématu „Regulační prostředí českých společností registrovaných na burzách cenných papírů – po přijetí IFRS“. Prvním vystupujícím byl viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík, který úvodem svého vystoupení charakterizoval pro účastníky workshopu český finanční trh, úlohu dohledu ČNB a dále hovořil o evropských regulačních nástrojích a nově vzniklých institucích, které vykonávají dohled nad finančním trhem, a o legislativních pravidlech pro bankovnictví, kterými se musí řídit státy Evropské unie. Viceguvernér také hovořil o finanční krizi a krizi jednotné měny euro se všemi důsledky pro jednotný trh v EU. Druhým vystupujícím v panelové diskuzi byl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, který úvodem reagoval na vystoupení viceguvernéra Vladimíra Tomšíka a ostře kritizoval způsob, jakým instituce v rámci EU regulují finančního trhy. Poukázal především na oblasti, které regulaci nepotřebují a jsou v ostrém kontrastu s oblastmi, které by regulaci naopak potřebovaly. Dalším řečníkem byl Petr Kříž, viceprezident Federace evropských účetních, který se zabýval regulačním prostředím českých firem registrovaných na burze cenných papírů z hlediska jejich povinnosti vykazovat v souladu s IFRS. Ve svém vystoupení se soustředil na rozhodující vlivy, které působí na finanční situaci a výkonnost podniku, vymezil skupiny podniků, které vykazují podle IFRS, a shrnul rozdíly mezi českými pravidly a IFRS. V poslední části svého příspěvku se zabýval daňovými okolnostmi, které ovlivňují a v některých případech deformují účetní výkaznictví.

Podrobné informace o workshopu a prezentovaných příspěvcích najdete na webových stránkách katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na adrese http://kfua.vse.cz.

 Článek připravili: Marcela Žárová a Ladislav Mejzlík