Bakalářské studium – Fakulta managementu

21. prosince
2012

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2013/2014 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Studium je postaveno na širokém obecném základu, na který navazuje rozsáhlá škála manažersko-ekonomických, manažersko-informatických, interdisciplinárních a odborných předmětů.

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Nejvyšší počet studentů přijatých ke studiu Forma studia
Ekonomika a management Management 3 roky 300 Prezenční a kombinovaná

Dny otevřených dveří

Fakulta pořádá dva dny otevřených dveří – v pátek 4. ledna a v sobotu 16. března 2013, vždy v 10:00 hodin v budově fakulty v Jindřichově Hradci v Jarošovské ulici. Součástí obou Dnů otevřených dveří je nejen představení studijního programu, ale také prohlídka prostor fakulty včetně Knihovnického a informačního centra a nedalekých studentských kolejí.

Modulární systém výuky

Od akademického roku 2010/2011 bakalářské forma studia přešla na plně modulární systém výuky. Tento inovovaný studijní program, jehož vznik byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu „OPVK FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů“, se skládá:

 • z povinných modulů, které umožňují vytvořit si představu o obsahu oboru a tím i vztahový rámec pro ukládání dalších poznatků;
 • z oborově profilujících modulů, jejichž absolvent by měl být schopen řídit příslušné oddělení v organizaci;
 • z odvětvově profilujících modulů zaměřených na výkon manažerské práce v konkrétním odvětví
 • z volitelných modulů, které umožňují další specializaci dle zájmu studenta, a to buď směrem k praxi, nebo k přípravě na magisterské studium.

Ve srovnání s nabídkou jiných škol přináší tento studijní program studentům zásadní výhody:

 • hluboký všeobecný základ znalostí a dovedností oboru management bez nutnosti vybírat specializaci již při podání přihlášky;
 • možnost specializovat se podle svého zájmu až po seznámení se se základy oboru;
 • možnost připravit se dle vlastního zájmu pro střední úroveň řízení příslušného oddělení v organizaci;
 • možnost kombinovat tyto kompetence i s potřebami konkrétního odvětví praxe;
 • získání konkrétní kvalifikace pro uplatnění v praxi v případě, že student nechce dál pokračovat ve studiu;
 • rozšíření teoretických znalostí, pokud se student rozhodne pokračovat v magisterském navazujícím programu.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

 • předpoklady k manažerskému rozhodování (testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení a porozumění textu),
 • světový jazyk (přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny nebo španělštiny.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podají přihlášku ke studiu, písemně požádají o prominutí přijímací zkoušky a splní jednu z následujících podmínek:

 • doloží požadovaný průměrný prospěch z matematiky a některého z výše uvedených světových jazyků, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole,
 • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP Z nebo OSP R) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio splní požadovaná kritéria.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se od cca poloviny ledna 2013 podávají elektronickou formou na adrese prihlasky.vse.cz, přijímací zkoušky na bakalářské i magisterské studium proběhnou v červnu 2013. Děkan fakulty může také rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení – termín a přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultní WWW stránce.

Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec je klidné jihočeské město s jedním z největších zámeckých komplexů v České republice a přilehlým historickým městským jádrem. Město žije bohatým kulturním životem a nabízí i řadu možností pro studentské vyžití.
Volnočasové aktivity lze provozovat v rámci několika studentských spolků zaměřených na kulturní a sportovní vyžití, ale také odborných skupin.

USK – UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB Při Fakultě managementu VŠE působí Univerzitní sportovní klub již řadu let a nabízí velké množství pravidelných sportovních aktivit pro všechny studenty fakulty. Pořádá rovněž pravidelná zajímavá setkání se známými sportovci a oblíbené sportovní akce, jako jsou plavecké štafety, závody v orientačním běhu či tradiční Jindřichohradecká hodinovka.
Další informace včetně přehledu všech nabízených pravidelných i příležitostných sportovních aktivit naleznete na adrese usk.fm.vse.cz.

Divadlo FAMA Od roku 2010 se studenti i učitelé mohou angažovat v divadelním spolku FaMa. Spolek již předvedl několik divadelních inscenací, například pohádky Mrazík, Princezna se zlatou hvězdou na čele či Tajemství staré bambitky. Velký úspěch sklidila i vlastní verze muzikálu Rebelové.
Podrobnosti naleznete na adrese divadlo.fm.vse.cz.

FKS – Fakultní kulturní spolek Fakultní kulturní spolek se zaměřuje na organizaci různých kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Pořádá například besedy se studenty o pobytech v zahraničí. Podílí se také na přípravě reprezentačního plesu fakulty.

KMG – Knowledge Management Group

KMG je otevřené seskupení osob se zájmem o znalostní management a související obory. Každoročně na fakultě pořádá různé manažerské simulační hry, například Beer Distribution Game.
O aktivitách KMG se můžete více dozvědět na adrese kmg.fm.vse.cz.

Další informace

Více informací ze studijního i studentského života naleznete přímo na stránkách fakulty.