Bakalářské studium – Fakulta informatiky a statistiky

19. ledna
2013

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2013/2014 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy, statistickými, ekonometrickými a dalšími kvantitativními metodami, které lze aplikovat ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní disciplíny, jejichž výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Osm kateder fakulty se podílí na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu a současně zajišťuje výuku předmětů pro studijní obory ostatních fakult VŠE. Fakulta poskytuje též doktorské studium. Vědeckovýzkumná činnost fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky efektivního řízení informatiky a informačních systémů a rozvoje užití informačních technologií. Absolventi všech oborů fakulty získají během studia široké znalosti z ekonomických, kvantitativních a informatických disciplín, což jim dává nespornou výhodu na trhu práce.

Den otevřených dveří se koná 25. 1. 2013.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2013/14

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Aplikovaná informatika

Informatika

3 roky

460

prezenční

Multimedia v ekonomické praxi

(ME)

50

Podnikové

informační systémy (PIS)

120

Kvantitativní metody v ekonomice

Matematické metody v ekonomii

70

Statistické metody v ekonomii

60

Statistika a ekonometrie

55

Sociálně-ekonomická demografie

70

Podmínky přijetí:

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka má formu dvou oddělených písemných testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči píší test z angličtiny, u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice a na oborech PIS a Multimedia v ekonomické praxi je možný test z němčiny.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

Bez přijímacích zkoušek na základě žádosti mohou být přijati uchazeči, kteří

  1. v žádosti doloží průměrný prospěch z matematiky a angličtiny, a to u každého z nich do 2,00 včetně, podmínkou je, že studovali každý z těchto předmětů na české nebo slovenské střední škole a známky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční), další podmínkou je, že podávají přihlášku ke studiu na FIS VŠE v Praze poprvé; přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 30 % předpokládaného počtu (směrné číslo) přijímaných studentů na daný obor,
  2. dosáhli přijatelných výsledků zkoušky z obecných studijních předpokladů (OSP Z) v rámci Národní srovnávací zkoušky,
  3. se účastnili celostátní přehlídky SOČ, celostátních kol olympiád, příp. jiných soutěží, které bude fakulta považovat za hodné zřetele při rozhodování o prominutí přijímací zkoušky.

Uchazečům o obor Multimédia v ekonomické praxi nebude prominuta přijímací zkouška. Přijímací řízení na tento obor bude realizováno pouze v jednom kole.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 560,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Pokud uchazeč žádá o přijetí bez přijímacích zkoušek, musí nejpozději do termínu pro podání přihlášky doložit potvrzení střední školy obsahující výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina.

Termíny podání přihlášky včetně odeslání platby

  • do 31. 3. 2013 (první kolo přijímacího řízení kromě oboru PIS),
  • do 30. 6. 2013 (druhé kolo přijímacího řízení kromě ME a první kolo pro PIS),
  • do 31. 8. 2013 (druhé kolo pro obor PIS).

Termíny přijímací zkoušky

  • první kolo přijímacího řízení (kromě PIS): 18. 6. 2013
  • druhé kolo přijímacího řízení (kromě ME) a první kolo pro obor PIS: 27. 8. 2013
  • druhé kolo pro obor PIS: 16. 9. 2013