Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

25. ledna
2013

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2013/2014 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Uzávěrka přihlášek do programů v českém jazyce je 31. března 2013.

Fakulta podnikohospodářská nabízí následující obory bakalářského studia:

  • Podniková ekonomika a management (česky),
  • Экономика предприятия и менеджмент (rusky),
  • Corporate Fnance and Management (anglicky),
  • Arts Management (česky).

Obecným cílem všech bakalářských oborů Fakulty podnikohospodářské je vychovávat analyticky a eticky uvažující odborníky s širokým ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na management a výkonnost podniku. Obory Podniková ekonomika a management, Экономика предприятия и менеджмент, Corporate Finance and Management jsou obsahově velmi blízké a liší se především jazykem výuky (česky, rusky a anglicky). Obor Arts Management se úžeji profiluje na řízení kulturních institucí.

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská Absolventi se budou schopni podílet na vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších či středních úrovních řízení podniku a dalších institucí, které vzdělání v oblasti managementu podnikatelských subjektů předpokládají. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v průmyslových podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, dopravy a skladování, obchodu a služeb, v poradenských firmách, dále pak v uměleckých tělesech, v galeriích, muzeích i v oblasti památkové péče.

Své znalosti a dovednosti si mohou absolventi bakalářských oborů dále prohloubit na Fakultě podnikohospodářské v rámci navazujícího magisterského studia. Dva obory ze tří, které Fakulta realizuje, se pravidelně umisťují v žebříčcích Financial Times. Obor navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management obsadil v roce 2012 v rankingu Financial Times 63. místo, obor International Management – CEMS, který je realizován ve spolupráci s dalšími 27 předními světovými univerzitami, dokonce 3. místo.

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářskáPřihlášky do česky vyučovaných oborů bakalářského studia se přijímají od 1. ledna do 31. března 2013. Přihlášky do bakalářských oborů vyučovaných v cizím jazyce se přijímají od 1. ledna do 10. června 2013. Na každý z oborů Fakulty podnikohospodářské je nutné z důvodu odlišného přijímacího řízení podat samostatnou přihlášku.

Přijímací zkoušky pro česky vyučované obory budou probíhat v období 10. až 12. června 2013 (termín si nelze volit, bude přidělen). Pro cizojazyčné obory se přijímací zkoušky budou konat 26. června 2013.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 450 do oboru Podniková ekonomika a management, 25 do oboru Экономика предприятия и менеджмент, 25 do oboru Corporate Finance and Management a 100 do oboru Arts Management. Standardní doba studia jsou tři roky.

Další informace: