Noví docenti na VŠE

21. května
2013

Na vědecké radě VŠE dne 21. května 2013 bylo předáno pět docentských jmenovacích dekretů.

Doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. – docent katedry manažerského účetnictví FFU VŠE

Doc. Wagner působí na katedře manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE od roku 2003. Přednáší v základním profilovém kurzu katedry Manažerské účetnictví I a připravil výuku nového předmětu Účetnictví pro měření výkonnosti. Významně se podílel na zavedení nové koncepce předmětů pro mezinárodní magisterské studijní programy International Business – Central European Business Realities a Finance and Accounting For Common Europe, které vyučuje a obsahově garantuje. Je spoluautorem dvou základních vysokoškolských učebních textů a jeho monografie Měření výkonnosti je povinnou studijní literaturou předmětu Účetnictví pro měření výkonnosti. Aktivně působí jako vyučující také v systému vzdělávání Komoy auditorů České republiky a Svazu účetních.

Doc. Wagner byl členem řešitelského týmu dvou výzkumných záměrů Fakulty financí a účetnictví a podílel se na řešení tří projektů GAČR.

Kromě monografie Měření výkonnosti, která byla předložena jako habilitační práce, je doc. Wagner autorem dvou článků publikovaných v časopise s nenulovým impakt faktorem a dvou článků v zahraničních recenzovaných časopisech ve světovém jazyce. Je autorem či významným spoluautorem devíti článků v českých recenzovaných časopisech a sedmnácti příspěvků na mezinárodních konferencích. Podílel se jako spoluautor na dvou vysokoškolských učebnicích manažerského účetnictví. Dalšími publikačními výstupy jsou články v nerecenzovaných časopisech, příspěvky na tuzemských konferencích a podíl na překladu jedné odborné publikace z anglického jazyka.

Doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Měření výkonnostina VR Fakulty financí a účetnictví dne 7. listopadu 2012. Rektor VŠE ho jmenoval docentem pro obor Účetnictví a finanční řízení s účinností od 1. ledna 2013.

 

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. – docent katedry podnikové ekonomiky FPH VŠE

Doc. Strouhal pracoval od r. 2006 na katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ. V letech 2005 až 2009 pracoval na částečný úvazek i na České zemědělské univerzitě. Od září roku 2011 byl odborným asistentem katedry podnikové ekonomiky  FPH, kde přednáší v kurzu Marketing a podniková ekonomika, vede cvičení kurzu Finance podniku a je zkoušejícím kurzu Podniková ekonomika 1. Je garantem, přednášejícím a cvičícím kurzu Účetní informace pro finanční řízení, a to i v angličtině. Od r. 2010 přednáší na Tallinn University of Technology a je i oponentem disertačních prací. Krátkodobě pedagogicky působil na vysokých školách v rámci programu mobility CEEPUS v Černé Hoře, Slovinsku a Maďarsku.

Doc. Strouhal se zaměřuje na problematiku finančního řízení a účetnictví. Byl řešitelem výzkumného záměru MŠMT, dvou projektů GA ČR, dvou projektů IGA VŠE zaměřených na účetní standardy IAS a IFSR. Nyní je řešitelem projektu IGA Ministerstva zdravotnictví. Byl také spoluřešitelem mezinárodního projektu financovaného International Association for Accounting Education and Research (IAAER) a ACCA (Asociace certifikovaných účetních).

Publikační činnost doc. Strouhala je mimo jiné spojena s řadou ocenění, především zahraničních. V r. 2009 na Annual American Business Research Conference v New Yorku získal ocenění za nejlepší příspěvek, v témže městě o rok později stejný druh ocenění na Global Academy of Business Research Conference, obdobné ocenění pak i v r. 2011 na 10th WSEAS Conference in E-Activities v Jakartě, a ve stejném roce také ocenění za nejlepší příspěvek na International Conference on Business, Economics and Tourism Management v Dubai.

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelůna VR Fakulty podnikohospodářské dne 12. prosince 2012. Rektor VŠE ho jmenoval docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. ledna 2013.

 

Doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. – docent katedry ekonometrie FIS VŠE

Doc. Černý působí na katedře ekonometrie jako aktivní vyučující od roku 2004, nejprve jako interní doktorand, od r. 2009 jako odborný asistent. Jeho pedagogická práce byla vždy velmi kladně hodnocena ve studentských anketách. Vedl tři diplomové práce, z toho dvě úspěšně obhájené a jednu rozpracovanou. Vypracoval 12 posudků na bakalářské a diplomové práce a 2 posudky na disertační práce. Je členem komisí pro státní bakalářské a státní závěrečné zkoušky na VŠE a působí jako oponent disertačních prací na ČVUT.

Jeho pedagogickou činnost doprovází bohatá činnost vědecká a publikační. Zaměřuje se především na teoretickou stránku optimalizace, operačního výzkumu a analýzy dat. Je autorem třídílné monografie Výpočty, je spoluautorem dalších dvou knih, z nichž jedna se užívá jako učební text. Je autorem šesti článků v impaktovaných časopisech (z toho tři publikoval samostatně a tři ve spoluautorství). V současné době jsou další dvě práce v recenzním řízení v impaktovaných časopisech. Za své publikované výsledky obdržel dvakrát Cenu děkana FIS a v roce 2011 získal Cenu rektora VŠE za 1. místo v soutěži o nejlepší publikace.

Působí jako oponent pro řadu impaktovaných časopisů (např. Information Sciences, Measurement Science Review, Central European Journal of Operations Research, Kybernetika), je členem redakční rady impaktovaného časopisu Prague Economic Papers.

Je řešitelem grantu GAČR „Optimální ekonomické rozhodování za nejistoty, nestability a neurčitosti“, je členem týmu projektu základního výzkumu Centra excelence GA ČR DYME „Dynamické modely v ekonomii“. Pravidelně se účastní práce na interních grantových projektech VŠE.

Je členem České statistické společnosti a České společnosti pro operační výzkum. Účastní se řady konferencí, včetně zahraničních, byl pozván jako plenární řečník na konferenci Robust 2012 pořádanou Českou statistickou společností.

Doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Výpočty. Svazek I. – III. Professional Publishing, Praha, 2011 – 12na VR Fakulty informatiky a statistiky dne 7. března 2013. Rektor VŠE ho jmenoval docentem pro obor Ekonometrie a operační výzkum s účinností od 1. dubna 2013.

 

Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. – docent katedry mikroekonomie FPH VŠE

Doc. Pavelka se dlouhodobě se věnuje teoretické a aplikované makroekonomii. Je autorem celorepublikově používané vysokoškolské učebnice základního kurzu Makroekonomie a spoluautorem celorepublikově používané učebnice středně pokročilého kurzu Makroekonomie.

Svou odbornou působnost zaměřuje zejména na problematiku trhu práce. Publikační činnost v této oblasti se týká zejména ekonomické aktivity cizích státních příslušníků na českém trhu práce, vývoje nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti a problematiky minimální mzdy. Je autorem nebo spoluautorem článků v impaktovaných časopisech (2 články a 3 recenze), recenzovaných článků v domácích i zahraničních časopisech (13 článků), několika monografií (7 monografií včetně příspěvků do monografií), vysokoškolských učebnic (7 učebnic a skript), příspěvků na domácích i zahraničních konferencích (16 příspěvků z toho 2 zahrnuté v CPCI WoS) a řady dalších publikací.

Významně se podílí na pořádání mezinárodní konference International Days of Statistics and Economics, jejíž sborník příspěvků je zahrnut do CPCI WoS (za rok 2011).

Je spoluřešitelem 4 externích grantových projektů (3 GAČR, 1 výzkumné centrum MŠMT) a 4 interních grantů VŠE.

V několika oblastech spolupracuje s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Spolupodílí se na přípravě každoročních prognóz míry inflace, kterou zpracovává oddělení makroekonomických analýz a prognóz ČMKOS. Jako zástupce ČMKOS je členem pracovní komise Evropské odborové konfederace pro ekonomickou a sociální kohezi a také alternativním členem Řídící rady tripartitní agentury Evropské unie Eurofondu (European Foundatiton for the Improvement of Living and Working Conditions).

Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Minimální mzda v České republice. Vybrané problémyna VR Fakulty podnikohospodářské dne 13. března 2013. Rektor VŠE ho jmenoval docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. dubna 2013.

 

Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. – odborná asistentka katedry světové ekonomiky FMV VŠE, vědecká pracovnice 

Doc. Jiránková působí od roku 2007 jako odborná asistentka na katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů. Od začátku se podílí na zavedení, výuce a rozvoji předmětu Mezinárodní ekonomie a v návaznosti na něj i Semináře k mezinárodní ekonomii. Je garantkou několika předmětů. Je spoluautorkou dvou monografií, které jsou používány jako učební texty k výuce předmětů v rámci bakalářského studia. Vede a oponuje bakalářské a diplomové práce, je členkou komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Od roku 2010 doc. Jiránková působí na fakultě i jako vědecká pracovnice. Je členkou výzkumného záměru „Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti“. Byla řešitelkou post-doktorského projektu GAČR „Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)“, který byl úspěšně ukončen a obhájen. Aktivně se účastnila mezinárodních vědeckých konferencí a byla předsedkyní organizačního výboru takovéto konference.

Doc. Jiránková je autorkou nebo spoluautorkou 3 monografií, 2 statí v odborných časopisech s nenulovým IF, 14 statí v odborných recenzovaných časopisech (z toho 2 v zahraničí) a 4 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí. Jako členka kolektivu se podílela na překladu významné zahraniční publikace do českého jazyka. Práce doc. Jiránkové mají 3 citační ohlasy v Social Sciences Citation Index (SSCI) a 16 citačních ohlasů v dalších pracích. Za publikační činnost získala 4 ocenění v soutěžích FMV VŠE.

V současné době je doc. Jiránková ředitelkou Centra evropských studií VŠE. Je členkou České asociace evropských studií a členkou redakční rady časopisu Současná Evropa. Spolupracuje s praxí formou vyhledávání kontaktů s institucemi doma i v zahraničí a organizování výběrových řízení pro odborné stáže studentů (např. Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, Úřad vlády ČR – sekce pro evropské záležitosti atp.).

Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Národní státy v globálních ekonomických procesechna VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 15. května 2013. Rektor VŠE ji jmenoval docentkou pro obor Světová ekonomika s účinností od 1. června 2013.