Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

19. prosince
2013

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit.

Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny v povinné části, se týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, jež vedou k potřebě celoživotního vzdělávání.

Kromě těchto manažerských kompetencí je absolvent oboru vybaven znalostí a schopností aplikace ekonomických nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí.

NÁZEV STUDIJNÍHO PROGRAMU NÁZEV OBORU STANDARDNÍ DÉLKA STUDIA Předpokládaný počet přijímaných uchazečů FORMA STUDIA

Ekonomika a management

Management

3 roky

260

Prezenční a kombinovaná

Dny otevřených dveří

Fakulta pořádá dva Dny otevřených dveří – v pátek 17. ledna a v sobotu 15. března 2014, vždy v 10:00 hodin v budově fakulty v Jindřichově Hradci v Jarošovské ulici. Součástí obou Dnů otevřených dveří je nejen představení studijního programu, ale také prohlídka prostor fakulty včetně Knihovnického a informačního centra a nedalekých studentských kolejí.

Modulární systém výuky

Od akademického roku 2010/2011 bakalářské forma studia přešla na plně modulární systém výuky. Tento inovovaný studijní program, jehož vznik byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu „OPVK FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů“, se skládá:

 • z povinných modulů, které umožňují vytvořit si představu o obsahu oboru a tím i vztahový rámec pro ukládání dalších poznatků;
 • z oborově profilujících modulů, jejichž absolvent by měl být schopen řídit příslušné oddělení v organizaci;
 • z odvětvově profilujících modulů zaměřených na výkon manažerské práce v konkrétním odvětví
 • z volitelných modulů, které umožňují další specializaci dle zájmu studenta, a to buď směrem k praxi, nebo k přípravě na magisterské studium.

Ve srovnání s nabídkou jiných škol přináší tento studijní program studentům zásadní výhody:

 • hluboký všeobecný základ znalostí a dovedností oboru management bez nutnosti vybírat specializaci již při podání přihlášky;
 • možnost specializovat se podle svého zájmu až po seznámení se se základy oboru;
 • možnost připravit se dle vlastního zájmu pro střední úroveň řízení příslušného oddělení v organizaci;
 • možnost kombinovat tyto kompetence i s potřebami konkrétního odvětví praxe;
 • získání konkrétní kvalifikace pro uplatnění v praxi v případě, že student nechce dál pokračovat ve studiu;
 • rozšíření teoretických znalostí, pokud se student rozhodne pokračovat v magisterském navazujícím programu.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

 • předpoklady k manažerskému rozhodování (testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení a porozumění textu),
 • světový jazyk (přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny nebo španělštiny).

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podají přihlášku ke studiu, písemně požádají o prominutí přijímací zkoušky a splní jednu z následujících podmínek:

 • doloží požadovaný průměrný prospěch z matematiky a některého z výše uvedených světových jazyků, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole,
 • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP Z nebo OSP R) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio splní požadovaná kritéria.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se od cca poloviny ledna do konce března 2014 podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz, přijímací zkoušky na bakalářské i magisterské studium proběhnou 12. června, případně 13. června 2014. Děkan fakulty může také rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení – termín a přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultní WWW stránce.

Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec je klidné jihočeské město s jedním z největších zámeckých komplexů v České republice a přilehlým historickým městským jádrem. Město žije bohatým kulturním životem a nabízí i řadu možností pro studentské vyžití.

Volnočasové aktivity lze provozovat v rámci několika studentských spolků zaměřených na kulturní a sportovní vyžití, ale také odborných skupin.

USK – UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB

Při Fakultě managementu VŠE působí Univerzitní sportovní klub již řadu let a nabízí velké množství pravidelných sportovních aktivit pro všechny studenty fakulty. Pořádá rovněž pravidelná zajímavá setkání se známými sportovci a oblíbené sportovní akce, jako jsou plavecké štafety, závody v orientačním běhu či tradiční Jindřichohradecká hodinovka.

Další informace včetně přehledu všech nabízených pravidelných i příležitostných sportovních aktivit naleznete na adrese http://usk.fm.vse.cz.

Divadlo FAMA

Od roku 2010 se studenti i učitelé mohou angažovat v divadelním spolku FaMa. Spolek již předvedl několik divadelních inscenací, například pohádky Mrazík, Princezna se zlatou hvězdou na čele či Tajemství staré bambitky. Velký úspěch sklidila i vlastní verze muzikálu Rebelové.

Podrobnosti naleznete na adrese http://divadlo.fm.vse.cz

FKS – Fakultní kulturní spolek

Fakultní kulturní spolek se zaměřuje na organizaci různých kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Pořádá například besedy se studenty o pobytech v zahraničí. Podílí se také na přípravě reprezentačního plesu fakulty.

Další informace

Více informací ze studijního i studentského života naleznete přímo na stránkách fakulty.