Bakalářské studium – Fakulta informatiky a statistiky

17. ledna
2014

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 24. ledna 2014 od 10,00.

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy, statistickými, ekonometrickými a dalšími kvantitativními metodami, které lze aplikovat ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní disciplíny, jejichž výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Osm kateder fakulty se podílí na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu a současně zajišťuje výuku předmětů pro studijní obory ostatních fakult VŠE. Fakulta poskytuje též doktorské studium. Vědeckovýzkumná činnost fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky efektivního řízení informatiky a informačních systémů a rozvoje užití informačních technologií. Absolventi všech oborů fakulty získají během studia široké znalosti z ekonomických, kvantitativních a informatických disciplín, což jim dává nespornou výhodu na trhu práce.

Den otevřených dveří se koná 24. 1. 2014.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2014/15

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Aplikovaná informatika Informatika 3 roky 460 prezenční
Multimedia v ekonomické praxi (ME) 50
Podnikové informační systémy (PIS) 120
Kvantitativní metody v ekonomice Matematické metody v ekonomii 70
Statistické metody v ekonomii 60
Statistika a ekonometrie 55
Sociálně-ekonomická demografie 70

Podmínky přijetí:

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka má formu dvou oddělených písemných testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči píší test z angličtiny, u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice a na oborech PIS a Multimedia v ekonomické praxi je možný test z němčiny.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

Bez přijímacích zkoušek na základě žádosti mohou být přijati uchazeči, kteří

  1. v žádosti doloží průměrný prospěch z matematiky a angličtiny, a to u každého z nich do 2,00 včetně, podmínkou je, že studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole (známky musí být z posledních 4 ročníků studia na SŠ), další podmínkou je, že podávají přihlášku na FIS VŠE poprvé,
  2. dosáhli přijatelných výsledků zkoušky z obecných studijních předpokladů (OSP Z) v rámci Národní srovnávací zkoušky,
  3. se účastnili celostátní přehlídky SOČ a celostátních kol olympiád, příp. jiných soutěží, které bude fakulta považovat za hodné zřetele při rozhodování o prominutí přijímací zkoušky.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 530,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Pokud uchazeč žádá o přijetí bez přijímacích zkoušek, musí nejpozději do termínu pro podání přihlášky doložit potvrzení střední školy obsahující výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina, a to ve formě tabulky obsahující pouze známky z uvedených předmětů.

Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek je uveden na stránce http://fis.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/vyhlaseni-a-podrobne-informace-o-prijimacim-rizeni-na-bakalarske-studium-fis-na-akademicky-rok-20142015/

Termíny podání přihlášky včetně odeslání platby

  • do 31.3.2014 (první kolo přijímacího řízení kromě oboru PIS),
  • do 30.6.2014 (druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru ME a první kolo pro obor PIS),
  • do 17.8.2014 (druhé kolo přijímacího řízení pouze pro obor PIS).

Termíny přijímací zkoušky

  • první kolo přijímacího řízení (kromě PIS): 18.6.2014
  • druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME) a první kolo pro obor PIS: 28.8.2014
  • druhé kolo pro obor PIS: 10.9.2014