Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

24. ledna
2014

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské se koná v pátek 31. 1. 2014 od 10,00 a 13,00.

Fakulta podnikohospodářská nabízí následující obory bakalářského studia:

  • Podniková ekonomika a management (česky),
  • Экономика предприятия и менеджмент (rusky),
  • Corporate Finance and Management (anglicky),
  • Arts Management (česky).

Obecným cílem všech bakalářských oborů Fakulty podnikohospodářské je vychovávat analyticky a eticky uvažující odborníky s širokým ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na řízení podniku.

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská Obory Podniková ekonomika a management, Экономика предприятия и менеджмент, Corporate Finance and Management jsou obsahově velmi blízké a liší se především jazykem výuky (česky, rusky a anglicky). Obor Arts Management se úžeji profiluje na řízení kulturních institucí.

Absolventi se budou schopni podílet na vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších či středních úrovních řízení podniku a dalších institucí, které vzdělání v oblasti managementu podnikatelských subjektů předpokládají. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v průmyslových podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, dopravy a skladování, obchodu a služeb, v poradenských firmách, dále pak v uměleckých tělesech, v galeriích, muzeích i v oblasti památkové péče.

Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská Své znalosti a dovednosti si mohou absolventi bakalářských oborů dále prohloubit na Fakultě podnikohospodářské v rámci navazujícího magisterského studia. Dva obory ze tří, které Fakulta realizuje, se pravidelně umisťují jako jediné z České republiky v žebříčcích Financial Times. Obor navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management obsadil v roce 2013 v rankingu Financial Times 66. místo, obor International Management – CEMS, který je realizován ve spolupráci s dalšími 28 předními světovými univerzitami, 7. místo.

Přihlášky do všech oborů bakalářského studia se přijímají od 1. ledna do 31. března 2013. Na každý z oborů Fakulty podnikohospodářské je nutné z důvodu odlišného přijímacího řízení podat samostatnou přihlášku.

Přijímací zkoušky pro česky vyučované obory budou probíhat v období 16. a 17. června 2014 (termín si nelze volit, bude přidělen). Pro cizojazyčné obory se přijímací zkoušky budou konat 25. června 2014.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 450 do oboru Podniková ekonomika a management, 25 do oboru Экономика предприятия и менеджмент, 25 do oboru Corporate Finance and Management a 100 do oboru Arts Management. Standardní doba studia jsou tři roky.

Těšíme se na vás

Vaše Fakulta podnikohospodářská

Další informace: