Co přinesl rok realizace projektu Rozvoj VŠE ESF?

Na podzim 2018 uplynul první rok, kdy byla na VŠE zahájena realizace aktivit dosud největšího projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), proto přichází vhodná doba pro bilancování pokroku.

Takto rozsáhlý projekt zapojující téměř celou univerzitu zde ještě nebyl,“ říká projektový manažer Ing. Jiří Hájek, Ph.D. „Museli jsme s projektovým týmem a řadou dalších pracovníků školy nastavit mnoho procesů zcela nově,“ popisuje. Jedna z komplexních aktivit projektu je rozvoj kvalifikace pracovníků –podařilo se implementovat nový systém vzdělávání, který umožňuje odborný a osobnostní rozvoj. Rozsáhlá nabídka kurzů i jejich správa jsou centralizovány v jedné aplikaci. Do konce roku 2018 proběhlo 160 kurzů v v rozsahu více než 2 000 hodin a bylo v nich vzděláno 170 pracovníků, většina opakovaně. Zaměstnanci byli v rámci projektu vysláni také na 22 kurzů na prestižních zahraničních institucích.

Na potřeby a požadavky studentů reaguje projekt přípravou nových kurzů v cizích jazycích. Podporu podnikatelství poskytuje studentům nově otevřená Podnikatelská poradna. Velký zájem byl mezi studenty také o exkurze do společností a přednášky odborníků z praxe. Probíhá také příprava studijních pomůcek (již přes 600) pro kombinované studium, které odrážejí preference studentů.
Obsáhlou aktivitou jsou reakreditace studijních programů související s procesem institucionální akreditace. Projekt významně podpořil celý proces a přípravu podkladů pro akreditaci, a zároveň i modernizaci programů, úpravu předmětů a tvorbu nových studijních pomůcek.
Velmi úspěšně jsou realizovány aktivity rozvíjející vztahy s absolventy. Vznikla zejména řada absolventských klubů a probíhají akce podporující interakci a spolupráci studentů
a pracovníků fakult s absolventy. Pozitivní ohlas od absolventů potvrzuje, že projekt byl správně zaměřen právě na upevnění vztahů mezi školou a jejími absolventy.

Díky projektu jsme mohli uspořádat mnoho akcí nad rámec naší běžné agendy, například bezplatné kurzy doplňkového vzdělání, o které byl velký zájem. Dále jsme mohli uspořádat více přednášek na odborná témata a řadu neformálních setkání,“ říká garantka aktivity Ing. Lucie Böhmová, Ph.D. z Rozvojového a poradenského centra VŠE.

Projekt posílil také již velmi intenzivní oblast internacionalizace – byl upraven proces přijímacího řízení na zahraniční výměnné pobyty a studenti i zaměstnanci jsou motivováni k mezinárodním aktivitám na specifických informačních akcích.

Zapojení do projektu nám umožnilo zaměřit se na využití nových komunikačních kanálů (Facebook, Instagram) s cílem přiblížit se studentům a zvýšit jejich informovanost a zájem o zahraniční mobility. Uspořádány byly také nové akce nejen pro studenty, ale i pro akademické pracovníky. Organizace stávajících akcí (např. International and Study Abroad Fair) byla díky projektu zefektivněna a zatraktivněna. Větší důraz jsme také mohli klást na digitalizaci administrativy spojené s mobilitami,“ říká Ing. Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE.

Pro studenty se specifickými poruchami učení (SPU) byly rozšířeny hodiny Akademické psychologické poradny. Středisko handicapovaných studentů (SHS) digitalizuje velký počet studijních pomůcek, provádí analýzu bezbariérovosti, připravilo Veletrh pracovních příležitostí pro studenty se SPU. Pro uchazeče se zdravotním postižením je vytvořen přípravný kurz matematiky.

Projekt přinesl Středisku handicapovaných studentů na VŠE rozšíření aktivit a podpory pro studenty se studijním znevýhodněním. Během prvního roku trvání projektu se nám podařilo mezi studenty se zdravotním postižením rozšířit důležité informace o možnostech sociálního podnikání. Motivujeme studenty se zdravotním postižením, aby si s naší pomocí rozeběhli svůj projekt na založení sociální firmy. Také výrazné navýšení počtu digitalizovaných studijních materiálů by bez účasti na projektu nebylo možné, což oceňují především zrakově handicapovaní studenti a studenti s omezenou hybností horních končetin,“ uvedl Martin Ctibor, ředitel SHS.

V rámci tvorby systému řízení kvality proběhla především podpora přípravy strategických dokumentů a směrnic a bylo připraveno technické zabezpečení systému vnitřního hodnocení kvality. Další aktivity směřují do rozvoje efektivního a projektového řízení. Nově založená projektová kancelář provedla zmapování aktuálního stavu řízení projektů mimo vědu a výzkum a realizovala první kroky k nastavení a implementaci systému projektového řízení, který umožní efektivní přípravu a realizaci projektů podporujících rozvoj VŠE.

Zájemci o další informace mohou navštívit webové stránky projektu.
Velký dík za dosavadní hladký průběh projektu patří určitě celému projektovému týmu, který vyvíjí značné úsilí vyrovnat se zejména se související administrativní zátěží.