Nová prorektorka pro strategii

27. února
2018

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., přebírá od 1. 3. 2018 funkci prorektorky pro strategii od dosavadního prorektora doc. Ing. Jakuba Fischera, PhD., který byl zvolen děkanem Fakulty statistiky a informatiky.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. absolvovala na VŠE obor Ekonomika zahraničního obchodu a po ukončení vědecké aspirantury získala rozsáhlé zkušenosti ve státní správě. Pracovala na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu v odboru strategií a prognóz, a poté na Ministerstvu průmyslu a obchodu v útvaru mezinárodních organizací a společné obchodní politiky EU. Byla mimo jiné zodpovědná za koordinaci implementace Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví do legislativy ČR, byla členkou delegace ČR ve WTO, OECD a EHK OSN a v letech 2002 – 2006 byla vyslána jako diplomatka na Stálou misi ČR při OSN a WTO v Ženevě. Při své praxi spolupracovala nepřetržitě s VŠE, ať už ve výuce, jako host na přednáškách nebo při vedení diplomových prací.

Problematika mezinárodního obchodu, obchodní politiky a mezinárodního obchodního regulatorního prostředí zůstala pro doc. Ing. Ludmilu Štěrbovou, CSc. stěžejní i po jejím nástupu na VŠE v roce 2006, kdy začala působit na Katedře mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů. Inovovala výuku kurzu mezinárodní obchod v českém jazyce a iniciovala ji v jazyce anglickém. Jako akademická ředitelka prvního anglicky vyučovaného magisterského programu na VŠE, International Business – Central European Business Realities, a následně také bakalářského programu International Business, se podílela na rozvoji systému výuky bakalářských a magisterských programů v angličtině a zejména na integraci moderního pojetí internacionalizace výuky, tzv. double degree. Jako projektová manažerka dosáhla v r. 2012 udělení vůbec první akreditace EFMD v ČR, a to mezinárodní akreditace EPAS, pro magisterské programy Mezinárodní obchod a International Business, a opakované akreditace těchto programů – naposled v roce 2018 na nejdelší možné období 5 let.

V letech 2012 – 2016 působila doc. Štěrbová jako proděkanka pro zahraniční vztahy a PR Fakulty mezinárodních vztahů. Za jejího působení se významně prohloubila internacionalizaci fakulty a nastavila se systémová spolupráce se zahraničními partnery, zvýšilo se zapojení vyučujících do výuky pro výměnné studenty a do výuky v zahraničí, vzrostl počet zahraničních hostujících profesorů a s úspěšným startem a rozvojem bakalářského programu International Business se značně zvýšil i podíl zahraničních studentů fakulty.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. je mezinárodně uznávanou odbornicí. Působí v expertním týmu Evropské hospodářské komise OSN a od roku 2015 je prezidentkou mezinárodní asociace Consortium of International Double Degrees. Je členkou OPO Rady programů MŠMT. Pravidelně je zvána jako přednášející na univerzity v Německu, Rakousku, Francii, Rusku, Číně, Taiwanu a USA a jako hlavní řečník na mezinárodní konference. Je členkou a předsedkyní redakčních rad několika zahraničních časopisů. Výsledky své odborné práce pravidelně publikuje.