Nové předsednictvo Akademického senátu VŠE

14. června
2018

Ve středu 13. 6. zasedl Akademický senát VŠE poprvé v čele s novým předsednictvem. Předsedou se stal Ing. Marek Stříteský, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské, místopředsedy pak JUDr. Jan Vondráček za Národohospodářskou fakultu a Bc. Vojtěch Prchal za Fakultu managementu.

Nově zvolení členové Akademického senátu včetně předsednictva jsou zvolení na tři roky, funkční období jim započalo právě 13. 6. 2018 a skončí 12. 6. 2021.

Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem VŠE. Má celkem 31 členů. V kurii akademických pracovníků je každá fakulta zastoupena třemi senátory a jeden senátor je volen celoškolskými útvary, které mají akademické pracovníky. V případě VŠE se jedná o zástupce CTVS. Studentská kurie má celkem 12 členů, každá fakulta má dva studentské senátory. Senátoři jsou voleni tajným hlasováním členy akademické obce.

Akademický senát VŠE má významné pravomoci, zejména:

  • na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřní předpisy VŠE a jejich součásti,
  • schvaluje rozpočet VŠE předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy,
  • schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠE a Výroční zprávu o hospodaření VŠE předloženou rektorem,
  • schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy ekonomické v Praze předloženou rektorem,
  • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů Rady pro vnitřní hodnocení, Vědecké rady VŠE a Disciplinární komise,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách,
  • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠE a jeho každoroční aktualizaci po projednání ve Vědecké radě VŠE,
  • rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí VŠE,
  • na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.

Více informací o Akademickém senátu zde.