Rektorka předala jmenovací dekrety pěti novým docentům a profesorce

V úterý 18. května 2021 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety novým docentům:

doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D. – docentka Ústavu účetnictví a daní Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Problematika převodních cen z pohledu rozvojových zemí“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. února 2021. Byla jmenována docentkou pro obor Finance s účinností od 1. dubna 2021.

Docentka Solilová působí od roku 2007 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti patří léta k uznávaným specialistům v oboru daňové politiky, kdy se specializuje zejména na převodní ceny a mezinárodní zdanění. Řadu let věnovala intenzivní pozornost konsolidovanému korporátnímu základu daně, v této oblasti se stala citovanou kapacitou nejen v rámci České republiky. Nyní se věnuje dalšímu aktuálnímu tématu, a to daňovým únikům a jejich vztahu k agresivnímu daňovému plánování.

doc. Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D., CSc., M.A. – Docent katedry měnové teorie a politiky Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze a katedry softwarového inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Doc. Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D., CSc., M.A., obhájil habilitační práci na téma „Makroekonomické modely pro měnovou analýzu“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. února 2021. Byl jmenován docentem pro obor Finance s účinností od 1. dubna 2021.

Docent Tran Van Quang je uznáván jako kvalitní pedagog, který úspěšně vedl v posledních letech bakalářské i diplomové práce a podílel se na výuce předmětu 1MT401 Monetární makroanalýza. Rovněž je uznáván jako kvalitní vědec domácí a zahraniční odbornou veřejností. Jeho hlavní knižní publikací je kniha „Makroekonomické modely pro měnovou analýzu“. Tato monografie se v roce 2019 na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví VŠE umístila na prvním místě v soutěži děkana FFÚ VŠE v kategorii nejlepší odborná knižní publikace – odborná monografie. Přínosem této monografie je poskytnutí uceleného pohledu na oblast makroekonomického modelování se zaměřením na DSGE.

doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M. – Docentka na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE; soudkyně Krajského soudu v Praze
Doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M., obhájila habilitační práci na téma „Pojmové znaky civilního procesu – obchodněprávní aspekty“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 3. března 2021. Byla jmenována docentkou pro obor Obchodní právo s účinností od 1. května 2021.

Docentka Zahradníková se od r. 2017 až dosud účastní jako externí člen katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE výuky obchodního práva. Rovněž vyučuje na katedře občanského práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni kurzy obchodního práva a civilního práva procesního. Uchazečka je spoluautorkou dvou článků v databázi Scopus a 27 domácích a 4 zahraničních článků v odborných recenzovaných časopisech bez citačního identifikátoru. Je autorkou knižní monografie a spoluautorkou dalších čtyř knižních publikací.

doc. Jeremy Alan Garlick, Ph.D. – Docent katedry mezinárodních studií a diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE
Doc. Jeremy Alan Garlick, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 3. března 2021. Byl jmenován docentem pro obor Mezinárodní politické vztahy s účinností od 1. května 2021.

Docent Garlick nepřetržitě pedagogicky působí v oblasti vysokého školství od r. 2002 (celková pedagogická zkušenost 25 let). Jako pracovník FMV VŠE na plný pracovní úvazek je řešitelem 2 vědecko-výzkumných projektů (IGA VŠE 2017-2018, GAČR 2019-2021). Je autorem jedné monografie, dvou kapitol v monografiích, tří článků v odborných časopisech Jimp a tří článků v odborných časopisech Jsc, tří statí v odborných recenzovaných časopisech. Také se aktivně zúčastňuje mezinárodních konferencí, workshopů a odborných seminářů.

doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. – Docentka na katedry matematiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE
Doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Opravné statistické přejímky měřením“ na VR Fakulty informatiky a statistiky dne 25. března 2021. Byla jmenována docentkou pro obor Statistika s účinností od 1. května 2021.

Docentka Kaspříková působí na Katedře matematiky FIS VŠE od r. 2011. V rámci svého pedagogického působení vyučuje matematické a statistické předměty na úrovni bakalářského i magisterského studia v české i anglické formě výuky. Zavedla tři nové předměty a u čtyř předmětů je garantem. Ve své vědecké činnosti se Ing. Kaspříková věnuje aplikaci statistických metod v ekonomice a biomedicíně, rozvoji nových metod analýzy dat a vývoji nových postupů v oblasti statistických přejímek. Navrhla nové úspornější plány statistických přejímek a nový ekonomický ukazatel pro jejich vyhodnocení.

Dále rektorka předala profesorský jmenovací dekret:

prof. Ing. Aleně Buchalcevové, Ph.D. – profesorka katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Byla jmenována profesorkou pro obor Aplikovaná informatika s účinností od 15. prosince 2020.

Prof. Buchalcevová je dlouholetou kvalifikovanou vysokoškolskou pedagožkou a vědeckou pracovnicí Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. V současnosti garantuje magisterský studijní program Podniková informatika uskutečňovaný v distanční formě a vedlejší specializaci Řízení kvality softwaru, kterou před pěti lety vybudovala a která je prvním takto zaměřenou specializací na českých vysokých školách.
Prof. Buchalcevová je výlučnou autorkou dvou knižních monografií, spoluautorkou dalších tří monografií a pěti kapitol v knižních publikacích, spoluautorkou dvou vysokoškolských učebnic a ctrnácti skript.
Je členkou programových výborů řady mezinárodních i domácích konferencí, členkou redakčních rad dvou mezinárodních časopisů indexovaných v databázi Scopus a členkou redakčních rad dvou tuzemských časopisů. Od roku 2008 je členkou pracovní skupiny WG24 při ISO/IEC JTC1/SC7 a od roku 2016 členkou Expertního panelu pro Hodnocení výsledků výzkumných organizací při RVVI.
Prof. Buchalcevová velmi výrazně formovala oblast zlepšování procesů při budování informačních systémů, řízení kvality softwaru a podniková architektura v České republice a přispěla i k mezinárodnímu výzkumu v těchto oblastech.