Středisko handicapovaných studentů a Akademická psychologická poradna rozšiřují služby pro studenty se SSP

8. srpna
2018

V rámci projektu OP VVV Rozvoj VŠE ESF došlo k rozšíření spektra aktivit, které VŠE nabízí, aby pomohla vyrovnat bariéry plynoucí ze specifických studijních potřeb (SSP). Celou nabídku aktivit naleznete na webu Střediska handicapovaných studentůAkademické psychologické poradny.

Cílené aktivity jsou realizovány pro

  • Studenty se zdravotním postižením či znevýhodněním: pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, s psychickou poruchou či onemocněním či s chronickým somatickým onemocněním
  • Studenty se specifickými poruchami učení (SPU, např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…), ADHD a poruchami řeči (narušenou komunikační schopností)
  • Sociálně znevýhodněné studenty (např. příjemci sociálního stipendia)
  • Studenty, u kterých etnický původ nebo kulturní zázemí, představují překážky pro přístup a úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného uplatnění na trhu práce

Služby pro studenty se zdravotním postižením či znevýhodněním a s SPU

Digitálně zpracované studijní texty

Středisko handicapovaných studentů na VŠE (SHS) pravidelně doplňuje knihovnu digitálně zpracovaných studijních textů, kterou využívají nejčastěji studenti se zrakovým postižením, ale také studenti s omezenou možností pohybu a s SPU. Pokud máte o studijní literaturu zájem je nutné SHS kontaktovat a po té osobně navštívit kvůli podpisu čestného prohlášení o nakládání s elektronickou verzí publikace a autorským právem.

Z dalších aktivit SHS vybíráme:

  • Veletrh pracovních příležitostí – jeho druhý ročník je plánován na ZS 2018/2019.
  • Příprava na přijímací řízení – přípravný test z matematiky
  • Analýza bezbariérovosti studia na VŠE – soustředí se jak na architektonickou, tak na studijní připravenost VŠE na integrované studium studentů se specifickými studijními potřebami.

Akademická psychologická poradna

Sociálně znevýhodnění studenti mohou využít konzultace Akademické psychologické poradny, kde vám zejména s touto problematikou: těžká rodinná situace, komunikace s rodiči či sociální problémy v rodině. Pokud si nevíte rady, přijďte dříve, než zbytečně ztratíte kredity. Není potřeba se nijak přihlašovat.

Akademická psychologická poradna nabízí své poradenské služby také studentům s SPU, sociálně i zdravotně znevýhodněným studentům i těm, kteří čelí národnostně-kulturním překážkám. Nově nabízí také zdarma poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty setkávají.

Není potřeba se nijak přihlašovat. Bez vašeho souhlasu jsou všechny poradenské aktivity anonymní.

Konzultační hodiny Akademické psychologické poradny:

Datum Čas Kdo Kde
4. 9. 2018 9,00 – 12,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
18. 9. 2018 8,00 – 11,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
2. 10. 2018 8,00 – 11,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
16. 10. 2018 8,00 – 11,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
30. 10. 2018 8,00 – 11,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
13. 11. 2018 8,00 – 11,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
20. 11. 2018 8,00 – 11,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
4. 12. 2018 8,00 – 11,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301
18. 12. 2018 9,00 – 12,00 PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. RB 301

Dále je možné využít konzultací dle individuální dohody, kontaktujte PhDr. Zuzanu Hubinkovou, Ph.D.

Workshop Duševní zdraví a pohoda u vysokoškolských studentů se specifickými potřebami

Pondělí 8. 10. 2018, 16:15 – 17:45 v RB 436.

Studovat vysokou školu je velmi náročné a zodpovědné pro každého jedince. Pokud patříte mezi studenty se specifickými studijními potřebami, tak právě vám je určen workshop nabízený Akademickou psychologickou poradnou a Střediskem handicapovaných studentů. Workshop se bude týkat duševního zdraví a pohody u studentů se specifickými studijními potřebami, dozvíte se vše o tom, jak úspěšně vystudovat, upozorníme na rizika, představíme metody usnadňující studium atd. Pokud máte pocit, že se ve vaší rodině vyskytují rizika zdravotního onemocnění, přijďte si také poslechnout, jak pracovat s prevencí a jak si při náročném studiu udržet psychickou pohodu.

Na akci se není třeba nijak registrovat, nicméně zájemce prosíme o kontaktování Zuzany Hubinkové předem, aby mohl být zajištěn veškerý komfort při workshopu. Případně můžete předem také zasílat specifické dotazy.