VŠE má čtyři nové docenty

V úterý 2. února předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety novým docentům, čtyři z nich působí na VŠE:

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. – Docentka katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE
Doc. Jana Skálová obhájila habilitační práci na téma „Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společnost“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. června 2020. Byla jmenována docentkou pro obor Účetnictví a finanční řízení s účinností od 1. srpna 2020.

Podrobnější informace: Doc. Skálová dlouhodobě působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE. Je garantem předmětů magisterského stupně studia. Významně se podílela na novém metodickém pojetí předmětů. Podílí se na vzdělávání dospělých v oblasti účetnictví a daní. Na základě výsledků jejího výzkumu provedeného v ostatních zemích EU přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k novelizaci zákona o přeměnách. Doc. Skálová je členkou v odborných společnostech a redakčních radách, její vědecké výsledky jsou respektovány odbornou komunitou v ČR i na Slovensku.

doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. – Docentka katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE
Doc. Jana Tepperová obhájila habilitační práci na téma „Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. června 2020. Byla jmenována docentkou pro obor Finance s účinností od 1. srpna 2020.

Podrobnější informace: Vědecko-výzkumná činnost doc. Tepperové je prakticky od počátku její pedagogické dráhy spojena s problematikou veřejných financí, zejména s daňovou problematikou a problematikou sociálního a zdravotního pojištění. Jako členka řešitelského týmu se podílela na dvou úspěšně obhájených externích projektech aplikovaného výzkumu na téma výběru a vymáhání pojistného a daní, dále se účastnila výzkumu v rámci tří interních grantů a v současné době je aktivní členkou řešitelského týmu externího projektu GAČ. Je uznávanou osobností nejen v akademické komunitě, ale i v širší odborné veřejnosti. Dokladem uznání veřejnosti jsou i vyzvané odborné přednášky a prezentace vlastního výzkumu na renomovaných zahraničních univerzitách.

doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. – Docent katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE
Doc. Josef Krause obhájil habilitační práci na téma „Podniková environmentální strategie“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 22. června 2020. Byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. srpna 2020.

Podrobnější informace: Doc. Krause působil na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze jako asistent již v průběhu svého doktorského studia na této fakultě. Současně po určité období pracoval ve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky. Na Fakultě podnikohospodářské se podílel na různých vědecko-výzkumných i pedagogických projektech. Ve své pedagogické praxi se podílel například na zpracování e-learningové učební pomůcky, je spoluautor učebnice pro distanční studium, zavedl a je garantem nového povinného kurzu. Oblasti jeho zájmu jsou strategie podniku, nástroje strategické analýzy a význam environmentálních faktorů pro strategii podniku.

doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc – Docent katedry podnikání Fakulty podnikohospodářské VŠE
Doc. Ondřej Dvouletý obhájil habilitační práci na téma „Ekonomické dopady podpory podnikání v České republice“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 22. června 2020. Byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. srpna 2020.

Podrobnější informace: Mimo pedagogické aktivity na VŠE participuje doc. Dvouletý i na zahraniční výuce na univerzitách v Lotyšsku, Polsku, Španělsku a Švédsku. Jeho výzkumná činnost se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, faktorům, které ji ovlivňují, a zaměřuje se také na vyhodnocování dopadů veřejných politik podpory podnikání. Za svůj výzkum získal řadu ocenění, včetně Ceny Josefa Hlávky. Dlouhodobě spolupracuje s veřejnou sférou, které pravidelně předává zjištěné poznatky. Je poradcem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, členem České evaluační společnosti, Výboru pro socioekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj a je odborným hodnotitelem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. – Docent katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Docent Jaromír Harmáček obhájil habilitační práci na téma „Pro-poor růst v Africe: nexus růstu, chudoby a nerovnosti v afrických zemích“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 4. listopadu 2020. Byl jmenován docentem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. prosince 2020.

Podrobnější informace: Doc. Harmáček je samostatným autorem 1 monografie, podílel se na 6 dalších monografiích, je mimo jiné spoluautorem 10 článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem v databázi WoS, a to včetně časopisů, které se nacházejí v 1 a 2 kvartilu oborového rozdělení časopisu. Na katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci již 12 let vyučuje předměty Rozvojová ekonomie/Development Economics a několik předmětů pro využití kvantitativních metod v rozvojové ekonomii v českém i anglickém jazyce. Vede bakalářské i diplomové práce, vypracovává oponentské posudky ke kvalifikačním pracím a je členem komisí pro státní závěrečné zkoušky.