Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

19. prosince
2017

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit.

Klíčové schopnosti a znalosti, které jsou studiem rozvíjeny v povinné části, se týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, jež vedou k potřebě celoživotního vzdělávání.

Kromě těchto manažerských kompetencí je absolvent oboru vybaven znalostí a schopností aplikace ekonomických nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí.

NÁZEV STUDIJNÍHO PROGRAMU NÁZEV OBORU STANDARDNÍ DÉLKA STUDIA PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ FORMA STUDIA
Ekonomika a management Management 3 roky 200 Prezenční a kombinovaná

Dny otevřených dveří

Fakulta pořádá dva Dny otevřených dveří – ve středu 31. ledna a v sobotu 17. března 2018 vždy v 10:00 hodin v budově fakulty v Jindřichově Hradci v Jarošovské ulici. Dny otevřených dveří jsou pojaty jako neformální snídaně jak se zástupci fakulty, tak s jejími studenty, během které je návštěvníkům představen studijní program a možnosti studijního i mimostudijního vyžití. Samozřejmostí je prohlídka prostor fakulty včetně Knihovnického a informačního centra. Pro zájemce je vždy připravena rovněž prohlídka nedalekých studentských kolejí či komentovaná prohlídka Jindřichova Hradce.

Modulární systém výuky

Od akademického roku 2010/2011 bakalářská forma studia přešla na plně modulární systém výuky. Tento inovovaný studijní program, jehož vznik byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu „OPVK FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů“, se skládá:

 • z povinných modulů, které umožňují vytvořit si představu o obsahu oboru a tím i vztahový rámec pro ukládání dalších poznatků;
 • z oborově profilujících modulů, jejichž absolvent by měl být schopen řídit příslušné oddělení v organizaci;
 • z odvětvově profilujících modulů zaměřených na výkon manažerské práce v konkrétním odvětví
 • z volitelných modulů, které umožňují další specializaci dle zájmu studenta, a to buď směrem k praxi, nebo k přípravě na magisterské studium.

Ve srovnání s nabídkou jiných škol přináší tento studijní program studentům zásadní výhody:

 • hluboký všeobecný základ znalostí a dovedností oboru management bez nutnosti vybírat specializaci již při podání přihlášky;
 • možnost specializovat se podle svého zájmu až po seznámení se se základy oboru;
 • možnost připravit se dle vlastního zájmu pro střední úroveň řízení příslušného oddělení v organizaci;
 • možnost kombinovat tyto kompetence i s potřebami konkrétního odvětví praxe;
 • získání konkrétní kvalifikace pro uplatnění v praxi v případě, že student nechce dál pokračovat ve studiu;
 • rozšíření teoretických znalostí, pokud se student rozhodne pokračovat v magisterském navazujícím programu.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

 • předpoklady k manažerskému rozhodování (testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení a porozumění textu),
 • světový jazyk (přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny nebo španělštiny).

Ukázky zadání testů z loňských let včetně správných odpovědí jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, o prominutí přijímací zkoušky požádají v souladu s podmínkami stanovenými v náležitostech žádosti a splní jednu z následujících podmínek:

 • doloží, že jejich průměrný prospěch z matematiky a některého z výše uvedených světových jazyků činil nejvýše 1,85, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole,
 • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2017/2018 je mezi nejlepšími 40 % (tj. harmonizovaný percentil alespoň 60),
 • Konali přijímací zkoušku pro akademický rok 2018/2019 z matematiky a cizího jazyka na některé z fakult VŠE v Praze a celkový počet bodů z těchto testů byl alespoň 100 (dílčí minima 50 bodů pro každý z testů nejsou stanovena). Tato podmínka platí pouze v případě 2. kola přijímacího řízení.

Podrobný popis podmínek je dostupný přímo na stránkách fakulty.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu je možné podávat již od 1. prosince 2017 do konce dubna 2018 a to výhradně elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Řádný termín přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu proběhne 8. června 2018, náhradní termín je vypsán na 13. června 2018. Děkan fakulty může také rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultních stránkách do konce června 2018.

Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec je klidné jihočeské město s jedním z největších zámeckých komplexů v České republice a přilehlým historickým městským centrem. Město žije bohatým kulturním životem a nabízí i řadu možností pro studentské vyžití.

Volnočasové aktivity mohou studenti provozovat v rámci mnoha studentských organizací zaměřených nejen na kulturní či sportovní vyžití, ale také na pořádání odborných přednášek či charitativních akcí.

USK – Univerzitní sportovní klub

Univerzitní sportovní klub působí na Fakultě managementu již řadu let a nabízí velké množství pravidelných sportovních aktivit pro všechny studenty fakulty. Pořádá rovněž pravidelná zajímavá setkání se známými sportovci a sportovní akce určené nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. Mezi tyto akce patří například plavecké štafety, tradiční běžecký závod Jindřichohradecká hodinovka či celosemestrální soutěž o nejuniverzálnějšího sportovce fakulty – Sporťák FM.

Další informace včetně přehledu všech nabízených pravidelných i příležitostných sportovních aktivit naleznete na adrese http://usk.fm.vse.cz.

Divadelní spolek FaMa

Od roku 2010 se studenti i učitelé mohou angažovat v divadelním spolku FaMa. Spolek již předvedl několik divadelních inscenací, například pohádky Mrazík, Princezna se zlatou hvězdou na čele či Tajemství staré bambitky. Velký úspěch sklidila i vlastní verze muzikálu Rebelové.

Podrobnosti naleznete na adrese http://divadlo.fm.vse.cz.

Alfa Fí

První české univerzitní sesterstvo vzniklo již v roce 2011 s cílem organizovat menší veřejné společenské akce a tím si vyzkoušet své „manažerské schopnosti“ zábavnou formou. Ačkoli byl spolek původně založen z jakési recese a veden velice neoficiální formou, jeho členky se snaží jej rozvíjet, zlepšovat, přijímat kritiku a učit se z ní a dát spolku jednotnou formu, na kterou by mohla být fakulta pyšná. V současné době je hlavní oblastí působnosti spolku především charitativní činnost.

Events4students

Organizace vznikla s cílem zaštítit většinu jednorázových akcí pořádaných studenty. Postupem času se z ní stal velký spolek, který pořádá pravidelné akce pro studenty, cestopisné přednášky, odborné workshopy, zaštiťuje vydávání fakultního studentského časopisu Primetime či pořádání zábavných soutěží Chytrolín či Pašák.

Další informace

Více informací ze studijního i studentského života naleznete přímo na stránkách fakulty.