Návštěva hodnoticí komise pro vnější hodnocení VŠE Národním akreditačním úřadem proběhla dne 11. 6. 2020

VŠE byla jednou z prvních českých vysokých škol, kterým se podařilo získat v září 2018 institucionální akreditaci. Jsme také historicky první univerzitou, která prochází zákonem stanoveným vnějším hodnocením Národním akreditačním úřadem. Oproti minulosti probíhá toto hodnocení nejen „papírově“, ale používá v západních zemí běžnou (a velmi účinnou) metodu hodnocení formou peer review. Ve čtvrtek 11. června navštívila hodnoticí komise Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Na základě sebehodnotící zprávy, která obsahuje osm povinných kapitol (Charakteristika vysoké školy, Struktura a uskutečňování studijních programů, Personální zajištění výuky, Systém vnitřního zajišťování kvality, Tvůrčí činnost, Studenti a podmínky jejich studia, péče o studenty, alumni, Kultura akademického prostředí a Závěrečné shrnutí) proběhla celodenní velmi intenzivní diskuze s šestičlennou komisí vedenou prof. Gottvaldem i dvěma zástupci NAÚ. Za VŠE se jednání zúčastnili rektorka, prorektoři a děkani jednotlivých fakult.

Národní akreditační úřad udělil VŠE institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory a Informatika v září 2018. Od té doby akreditovala Rada pro vnitřní hodnocení VŠE (RVH) celkem 59 studijních programů v českém jazyce a 25 cizojazyčných programů, a projednala celkem 10 programů kombinovaných (programy, které přesahují i do dalších oblastí vzdělávání a musí být akreditovány přímo NAÚ).

Pro VŠE jsou hlavními přínosy institucionální akreditace:

  • Výraznější profilace VŠE na oblasti vzdělávání Ekonomické obory a Informatika
  • Činnost RVH jednoznačně přispěla k důrazu na kvalitu, zlepšilo se procesní řízení a prohloubila se mezifakultní spolupráce
  • Snížilo se obsahové překrývání studijních programů mezi fakultami
  • VŠE získala možnost posuzování zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení
  • Došlo k posílení dobrého jména VŠE

Rozhodnutí o výsledku vnějšího hodnocení by měl NAÚ přijmout v září 2020.