Používání a provoz služebních motorových vozidel (SR 7/2007)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje používání a provoz služebních motorových vozidel na Vysoké škole ekonomické v Praze. Stanovuje zásady a jednoznačná pravidla pro schvalování a evidenci.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Tomáš Horský Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: vedoucí OSM kvestor
Datum: 9. 9. 2009 10. 9. 2009
Podpis: Ing. Tomáš Horský, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 11.9.2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 15.9.2009 Účinnost do: odvolání

1. Používání motorových vozidel a provoz služeb

Motorová vozidla VŠE (dále jen služební vozidla) slouží k zajištění přepravy osob a nákladů v rámci hlavní a doplňkové činnosti VŠE (dále služební jízda).

Potřeby útvarů VŠE zabezpečuje referent autodopravy v rámci Odboru správy majetku. Potřeby ostatních pracovišť SÚZ, Fakulty Managementu v Jindřichově Hradci na přepravu se budou řídit samostatně vypracovanými směrnicemi, které budou předloženy ke schválení kvestorovi školy.

2. Objednávání jízd

2.1 Žádanky o přepravu

Ke služebním jízdám po Praze se služební vozidla používají pokud je plánovaná jízda objednána telefonicky, nebo e-mailem a jízda je zajistitelná v rámci kapacity vlastního vozového parku VŠE.

Ke služebním jízdám mimo Prahu se služební vozidla používají pokud je žádanka stvrzena referentem autodopravy a vedoucím OSM a plánovaná jízda je zajistitelná v rámci kapacity vozového parku VŠE.
Tiskopis (příloha č. 1) je umístěn na webových stránkách VŠE.

Použití služebních vozidel je zapotřebí požadovat minimálně 24 hodin před jízdou u referenta autodopravy.

2.2 Přeprava ve zvláštních případech

Zvláštními případy přepravy jsou:

  1. § Použití taxislužby – taxislužbu lze použít pro přepravu osob při výjimečných situacích, kdy vlastní autodoprava VŠE nemá kapacitu pro zajištění požadované přepravy. Vyúčtování cesty taxislužbou hradí žadatel z určených prostředků správcem rozpočtu daného pracoviště.
  2. § Přeprava osob a materiálu, která nesouvisí s hlavní činností – žádanka o přepravu stvrzená referentem autodopravy je po uskutečnění přepravního úkonu uhrazena z prostředků objednatele (jedná se o mimorozpočtové zdroje a doplňkovou činnost).

3. Provoz služebních vozidel

3.1 Denní záznam jízd

Řidiči služebních vozidel VŠE jsou povinni vést denní záznam jízd. Tiskopis (příloha č. 2) vyplní před výjezdem služebního vozidla a doplní po ukončení jízdy. Každou provedenou jízdu potvrdí svým podpisem jak řidič, tak i přepravovaná osoba tj. žadatel.

Řidiči jsou povinni každý měsíc předávat řádně vyplněné denní záznamy jízd referentovi autodopravy, který vede evidenci vyplněných tiskopisů.

3.2 Sešit dispečera

Pro operativní plánování využití služebních vozidel zaznamenává referent autodopravy do sešitu jízd předložené žádanky a zpětně e-mailem případně telefonicky informuje žadatele.

3.3 Vyúčtování PHM

Referent autodopravy sleduje z výkazů záznamů jízd v návaznosti na normu spotřeby podle druhu jízdy (v rámci Prahy, mimo Prahu) a podle ročního období (letní norma: březen až listopad, zimní norma: prosinec až únor) spotřebu pohonných hmot. Uzávěrku spotřeby PHM a čerpání nákladů za předcházející měsíc vypracuje nejpozději do 3 dnů po obdržení výpisu z platební karty CCS.

4. Závěrečná ustanovení

Směrnice je závazná pro všechna pracoviště školy v areálu VŠE Žižkov, v areálu JM a areálu Třebešín.

Průběžnou kontrolou dodržování této směrnice je pověřen vedoucí OSM.

Touto směrnicí se ruší Organizační směrnice č. 3/1993 ze dne 1.4.1993 a Pokyn kvestora č. 7/2006 ze dne 1.7.2006.

LIST ZMĚN:

Číslo změny

Strany, na kterých se mění předpis

Předmět změny – název dodatku

Datum:

1 Ze směrnici se odkazy na pracoviště CDMS 15.09.2009

5. Přílohy