Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Proces shromažďování a kontroly dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů (PR 01/2010)

Platný předpis, stav dokumentu: 0

Anotace:
Tento předpis upravuje proces sběru dat pro přípravu rozpočtu a obecný harmonogram tohoto procesu. Dále ustanovuje celoškolskou Komisi pro shromažďování a kontrolu dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Libor Svoboda prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar / funkce kvestor rektor
Datum: 5. 2. 2010 5. 2. 2010
Podpis: Ing. Libor Svoboda, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.z., v.r.
Platnost od: 8. února 2010 Platnost do: Neurčito
Účinnost od: 8. února 2010 Účinnost do: Neurčito

Příprava rozpočtu školy vychází mimo jiné z údajů o pedagogických výkonech a počtech studentů jednotlivých fakult. Tento pokyn stanoví:

  1. Termíny a návaznost jednotlivých významných kroků (uzlových bodů a úseků) a odpovědností v rámci procesu shromažďování a kontroly dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů tj. obecný harmonogram celého procesu.
  2. Každoroční vydávání harmonogramu s přesnými termíny (daty). Pro potřeby přípravy rozpočtu na rok 2011 je konkrétní harmonogram obsahem Přílohy č. 1 tohoto Pokynu.
  3. Ustanovení celoškolní Komise pro shromažďování a kontrolu dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů (dále jen „komise pro výkony“) ve složení:
  • prof. Jan Pelikán – předseda
  • Ing. Petr Štěpánek
  • Ing. Miroslav Svoboda
  • Ing. Libor Svoboda.

Náplň činnosti komise pro výkony vyplývá z obecného harmonogramu uvedeného níže. Kromě toho komise pro výkony stanoví věty strukturu datové věty údajů o přímé výuce, nepřímé výuce a mimosemestrálních kurzech, která bude použita při stahování údajů z ISISu.

Obecný harmonogram procesu shromažďování a kontroly dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů

Tento proces probíhá v zásadě průběžně v celém roce s tím, že za klíčové body a úseky lze považovat:

1. 1.   Stažení dat z ISISu o přehledu výuky za právě probíhající semestr – vždy k 1. dubnu (za letní semestr) a k 1.listopadu (za zimní semestr) ve stanovené struktuře a to nejpozději do 3 pracovních dnů po tomto datu.

Zodpovídá: pedagogické oddělení, systémový integrátor školy

1. 2.   Úprava a formální kontrola dat z ISISu (zjištění duplicitního obsazení učeben, doplnění kódu počítačové a jazykové výuky, kontrolní součty) aj. včetně dokumentace takto provedených úprav) a tisk seznamů a předání fakultám – vždy do 7 pracovních dnů  po ukončení bodu 1. 1.

Zodpovídá: komise pro výkony

1. 3.   Kontrola a doplnění údajů ze strany fakult (vyznačení spolupracujících kateder na výuce apod., doplnění případně chybějících údajů, upozornění na případné

nesrovnalosti) včetně formalizace procesu (vysvětlivky, formuláře) – vždy do 10

pracovních dnů po ukončení bodu 1. 2.

Zodpovídá: proděkani pro pedagogiku jednotlivých fakult

1. 4.   Posouzení a případné vložení změn a upřesnění, které jsou výsledkem bodu 1. 3. (s důrazem na formalizaci postupu a ověřitelnost celého procesu) – vždy do 7 pracovních dnů po ukončení bodu 1. 3.

Zodpovídá: komise pro výkony

1. 5.   Výpočet pedagogických výkonů za semestr a projednání souhrnné informace na kolegiu rektora – každý semestr na prvním zasedání kolegia rektora následujícím po bodu 1. 4.

Zodpovídá: komise pro výkony, kvestor

1. 6.   Zjištění přepočteného počtu studentů a absolventů podle oborů a stupňů studia k 31. 10. příslušného roku na základě SIMS – po provedení kontroly ze strany správce SIMS, projednání informace na kolegiu rektora – vždy nejpozději do 30. 11. kalendářního roku.

Zodpovídá: pedagogické oddělení

1. 7.   Stažení dat (přehledů) z ISISu o počtu státnic, bakalářských zkoušek, kvalifikačních prací a mimosemestrálních kursů za kalendářní pololetí, zpracování výkonů těchto činností a jejich předání fakultám – vždy do 5 pracovních dnů po skončení každého kalendářního pololetí.

Zodpovídá: pedagogické oddělení, systémový integrátor školy

1. 8.   Kontrola a doplnění údajů ad 1.7  ze strany fakult (doplnění případně chybějících údajů, upozornění na případné nesrovnalosti) včetně formalizace procesu (vysvětlivky, formuláře) – vždy do 10 pracovních dnů po ukončení bodu 1. 7.

Zodpovídá: proděkani pro pedagogiku

1. 9.   Posouzení a případné vložení změn a upřesnění, které jsou výsledkem bodu 1. 8. (s důrazem na formalizaci postupu a ověřitelnosti celého procesu) – vždy do 7 pracovních dnů po ukončení bodu 1. 8. Zodpovídá: komise pro výkony

1. 10. Zpracování celkového přehledu pedagogických výkonů, náhrad mezi fakultami jako podkladu pro rozpočet – vždy nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení bodu 1. 9. v případě konce kalendářního roku (neprovádí se na konci pololetí).

Zodpovídá: komise pro výkony, kvestor

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

  • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.