Proces shromažďování a kontroly dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů (PR 1/2010)

platný předpis

Anotace

Tento předpis upravuje proces sběru dat pro přípravu rozpočtu a obecný harmonogram tohoto procesu. Dále ustanovuje celoškolskou Komisi pro shromažďování a kontrolu dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Libor Svoboda prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar/funkce: kvestor rektor
Datum: 5. 2. 2010 5. 2. 2010
Podpis: Ing. Libor Svoboda, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.z., v.r.
Platnost od: 8.2.2010 Platnost do: neurčito
Účinnost od: 8.2.2010 Účinnost do: neurčito

Příprava rozpočtu školy vychází mimo jiné z údajů o pedagogických výkonech a počtech studentů jednotlivých fakult. Tento pokyn stanoví:

  1. Termíny a návaznost jednotlivých významných kroků (uzlových bodů a úseků) a odpovědností v rámci procesu shromažďování a kontroly dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů tj. obecný harmonogram celého procesu.
  2. Každoroční vydávání harmonogramu s přesnými termíny (daty). Pro potřeby přípravy rozpočtu na rok 2011 je konkrétní harmonogram obsahem Přílohy č. 1 tohoto Pokynu.
  3. Ustanovení celoškolní Komise pro shromažďování a kontrolu dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů (dále jen „komise pro výkony“) ve složení:
  • prof. Jan Pelikán – předseda
  • Ing. Petr Štěpánek
  • Ing. Miroslav Svoboda
  • Ing. Libor Svoboda.

Náplň činnosti komise pro výkony vyplývá z obecného harmonogramu uvedeného níže. Kromě toho komise pro výkony stanoví věty strukturu datové věty údajů o přímé výuce, nepřímé výuce a mimosemestrálních kurzech, která bude použita při stahování údajů z ISISu.

Obecný harmonogram procesu shromažďování a kontroly dat o pedagogických výkonech a o počtech studentů

Tento proces probíhá v zásadě průběžně v celém roce s tím, že za klíčové body a úseky lze považovat:

1.1.   Stažení dat z ISISu o přehledu výuky za právě probíhající semestr – vždy k 1. dubnu (za letní semestr) a k 1.listopadu (za zimní semestr) ve stanovené struktuře a to nejpozději do 3 pracovních dnů po tomto datu.

Zodpovídá: pedagogické oddělení, systémový integrátor školy

1.2.   Úprava a formální kontrola dat z ISISu (zjištění duplicitního obsazení učeben, doplnění kódu počítačové a jazykové výuky, kontrolní součty) aj. včetně dokumentace takto provedených úprav) a tisk seznamů a předání fakultám – vždy do 7 pracovních dnů  po ukončení bodu 1.1.

Zodpovídá: komise pro výkony

1.3.   Kontrola a doplnění údajů ze strany fakult (vyznačení spolupracujících kateder na výuce apod., doplnění případně chybějících údajů, upozornění na případné

nesrovnalosti) včetně formalizace procesu (vysvětlivky, formuláře) – vždy do 10

pracovních dnů po ukončení bodu 1.2.

Zodpovídá: proděkani pro pedagogiku jednotlivých fakult

1.4.   Posouzení a případné vložení změn a upřesnění, které jsou výsledkem bodu 1.3. (s důrazem na formalizaci postupu a ověřitelnost celého procesu) – vždy do 7 pracovních dnů po ukončení bodu 1.3.

Zodpovídá: komise pro výkony

1.5.   Výpočet pedagogických výkonů za semestr a projednání souhrnné informace na kolegiu rektora – každý semestr na prvním zasedání kolegia rektora následujícím po bodu 1.4.

Zodpovídá: komise pro výkony, kvestor

1.6.   Zjištění přepočteného počtu studentů a absolventů podle oborů a stupňů studia k 31.10. příslušného roku na základě SIMS – po provedení kontroly ze strany správce SIMS, projednání informace na kolegiu rektora – vždy nejpozději do 30.11. kalendářního roku.

Zodpovídá: pedagogické oddělení

1.7.   Stažení dat (přehledů) z ISISu o počtu státnic, bakalářských zkoušek, kvalifikačních prací a mimosemestrálních kursů za kalendářní pololetí, zpracování výkonů těchto činností a jejich předání fakultám – vždy do 5 pracovních dnů po skončení každého kalendářního pololetí.

Zodpovídá: pedagogické oddělení, systémový integrátor školy

1.8.   Kontrola a doplnění údajů ad 1.7  ze strany fakult (doplnění případně chybějících údajů, upozornění na případné nesrovnalosti) včetně formalizace procesu (vysvětlivky, formuláře) – vždy do 10 pracovních dnů po ukončení bodu 1.7.

Zodpovídá: proděkani pro pedagogiku

1.9.   Posouzení a případné vložení změn a upřesnění, které jsou výsledkem bodu 1.8. (s důrazem na formalizaci postupu a ověřitelnosti celého procesu) – vždy do 7 pracovních dnů po ukončení bodu 1.8. Zodpovídá: komise pro výkony

1.10. Zpracování celkového přehledu pedagogických výkonů, náhrad mezi fakultami jako podkladu pro rozpočet – vždy nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení bodu 1.9. v případě konce kalendářního roku (neprovádí se na konci pololetí).

Zodpovídá: komise pro výkony, kvestor