Postup při vzniku pracovního nebo školního úrazu (SR 16/2007)

platný předpis, verze: 2

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví postup při vzniku pracovního a školního úrazu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Božena Nevyjelová Ing. Tomáš Horský prof. Ing. Richard Hindls., CSc.
Útvar/funkce: OSM - technik BOZP vedoucí OSM rektor
Datum: 22. 12. 2010 22. 12. 2010
Podpis: Božena Nevyjelová, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. prof. Ing. Richard Hindls., CSc., v.r.
Platnost od: 21. 12. 2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. ledna 2011 Účinnost do: odvolání

I. Úvodní ustanovení

Tato směrnice je předpisem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE), stanoví způsob hlášení a evidence pracovních úrazů tj. pracovních úrazů zaměstnanců VŠE a školních úrazů studentů VŠE (dále jen pracovní úraz) v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu, záznam o úrazu – hlášení změn a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, záznam o úrazu – hlášení změn.

II. Definice pracovního úrazu

1. Pracovní úraz je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

2. Školní úraz je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny studentovi VŠE nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších vlivů při výuce nebo v přímé souvislosti s ní.

3. Úraz, který nesplňuje některý z výše uvedených atributů, není úrazem pracovním, školním.

III. Klasifikace úrazů

1. Úraz, jimž nebyla způsobena pracovní, školní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny.

2. Pracovní úraz, jimž byla způsobena pracovní, školní neschopnost delší než tři kalendářní dny za podmínek dle čl. II. bodu 1. nebo 2.

3. Smrtelný pracovní úraz je takový úraz, který způsobil zaměstnanci/studentovi smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec/student zemřel nejpozději do 1 roku za podmínek dle čl. II. bodu 1. nebo 2.

IV. Postup při vzniku pracovního úrazu

1. Všichni zaměstnanci jsou povinni ihned oznámit pracovní úraz svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu, v případě studentů svému vyučujícímu. Není-li postižený schopen pracovní úraz oznámit, oznámí ho zaměstnanec v případě zaměstnanců nebo student v případě studentů, který je svědkem tohoto pracovního úrazu.

Dojde-li k úrazu při plnění pracovních úkolů u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán ((pracovní cesta § 42 zákoníku práce (dále jen ZP)) nebo dočasně přidělen (§ 13 odst. 2 písm. h/ ZP), musí zaměstnanec bez zbytečného odkladu ohlásit úraz jak na pracovišti, kde k úrazu došlo, tak i svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu. Zaznamenat údaje do „Knihy úrazů“ musí jak zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance, tak i zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

V případě opožděného nahlášení úrazu musí poškozený prokázat důvod tohoto opoždění s tím, že nebude brán zřetel na opomenutí či nedbalostní jednání. Pokud takto neučiní, má se za to, že úraz nenastal resp. není úrazem pracovním.

2. O všech pracovních úrazech musí být vedena evidence v „Knize úrazů“. Bezprostředně nadřízený vedoucí, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu nebo vyučující, při jehož výuce k úrazu došlo, je povinen provést tentýž den, v odůvodněných případech nejpozději do dvou pracovních dnů zápis do „Knihy úrazů“.

Kniha úrazu je vedena u:

 1. bezpečnostního technika VŠE pro objekt: Žižkov, Točná, Mariánská, Nicov,
 2. bezpečnostního technika pro Centrum kolejí Jarov,
 3. bezpečnostního technika pro objekt Fakulty managementu v Jindřichově Hradci,
 4. vedoucích kolejí a menz pro příslušné objekty,
 5. vedoucího areálu pro objekt Jižní Město,
 6. ředitele CTVS pro objekt Dobronice, Suchomel, Třebešín a sportovní činnosti konané mimo objekty VŠE.

3. V mimopracovní době výše uvedených pracovišť se pracovní úraz hlásí a zapisuje do „Knihy úrazů“:

 • pro objekty uvedené v předchozím odstavci pod písm. a) a f) na hlavní vrátnici VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, telefon 224 095 716, linkový tel. 5716, 5718
 • pro objekty uvedené v bodě b) až e) na příslušných hlavních vrátnicích dle místa pracovního poměru.

4. U pracovních úrazů uvedených v čl. III., bodech 2. a 3. musí bezprostředně nadřízený vedoucí, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu nebo vyučující, při jehož výuce došlo k pracovnímu úrazu, oznámit tuto skutečnost ihned příslušnému bezpečnostnímu technikovi (viz čl. IV. bod 5.) a společně vyšetří příčiny a okolnosti vzniku úrazu resp. pracovního úrazu, pokud možno za přítomnosti postiženého zaměstnance nebo studenta. Bezprostředně nadřízený vedoucí je povinen sepsat nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu se zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz, „Záznam o úrazu“ (příloha č. 1), v případě studentů sepíše vyučující se studentem, který utrpěl pracovní úraz, „Záznam o úrazu“ (příloha č. 2).

Pokud tato lhůta není dodržena a nejsou dány vážné důvody (v každém jednotlivém případě rozhoduje ad hoc kvestor VŠE) pro opožděné sepsání „záznamu“, bude toto jednání považováno za porušení pracovní kázně.

Oba „záznamy o úrazu“ se vyhotovují ve trojím vyhotovení s tím, že jedno jeho vyhotovení se předá postiženému zaměstnanci nebo studentovi, v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům. Ostatní vyhotovení „záznamu o úrazu“ předá bezprostředně nadřízený vedoucí ihned příslušnému bezpečnostnímu technikovi.

5. Příslušnost bezpečnostních techniků:

 • na VŠE: pro objekty Žižkov, Jižní Město, Točná, Mariánská, Nicov, Dobronice, Suchomel a pracoviště CTVS
 • na SÚZ: pro všechny objekty kolejí a menz
 • na F6: pro objekt Jindřichův Hradec.

Na žádost úrazem postiženého zaměstnance nebo studenta se vydá kopie či výpis údajů z „Knihy úrazu“o jeho úrazu, dojde-li ke smrtelnému úrazu, vydá jej rodinným příslušníkům zaměstnance nebo studenta na jejich žádost.

6. Povinnosti zaměstnanců, studentů:

 1. ohlásí úraz ihned svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu, v případě studentů svému vyučujícímu,
 2. pokud se stal úraz u jiného zaměstnavatele, kam byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, ohlásí úraz bez zbytečného odkladu jak svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu, tak i zaměstnavateli, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen,
 3. dle zdravotních možnosti se účastní vyšetřování (objasnění) příčiny a okolnosti pracovního, školního úrazu,
 4. u pracovních, školních úrazů uvedených v čl. III, bodech 2, 3 sepíše neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů s bezprostředně nadřízeným vedoucím, vyučujícím „Záznam o úrazu“ (příloha č. 1), v případě studentů „Záznam o úrazu“ (příloha č. 2).
 5. neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů prokazatelně (např. emailem) nahlásí bezprostředně nadřízenému vedoucímu a příslušnému bezpečnostnímu technikovi hospitalizaci trvající více než 5 dnů.

7. Povinnosti bezprostředně nadřízených vedoucích pracovníků, vyučujících:

 1. neprodleně provede zápis o úrazu zaměstnance, studenta do „Knihy úrazů“,
 2. prokazatelně (např. emailem) uvědomí bez zbytečného odkladu zaměstnavatele, jde-li o úraz zaměstnance jiného zaměstnavatele, který byl k němu vyslán nebo dočasně přidělen a provede zápis do „Knihy úrazů“,
 3. u pracovních, školních úrazů uvedených v čl. III., bodech 2., 3. oznámí tuto skutečnost ihned příslušnému bezpečnostnímu technikovi (viz čl. IV. bod 5),
 4. vyšetřuje (objasňuje) příčiny a okolnosti pracovního, školního úrazu dle možností ve spolupráci s příslušným bezpečnostním technikem (viz IV.5),
 5. přijímá opatření proti opakování pracovního úrazu,
 6. u pracovních, školních úrazů uvedených v čl. III, bodech 2, 3 sepisuje neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu se zaměstnancem, studentem „Záznam o úrazu“ (příloha č. 1), v případě studentů „Záznam o úrazu“ (příloha č. 2) a ten neprodleně předá příslušnému bezpečnostnímu technikovi,
 7. neprodleně, prokazatelným způsobem (např. emailem) nahlásí příslušnému bezpečnostnímu technikovi skutečnosti, které vedou ke změně v „záznamu o úrazu“ (např. hospitalizaci trvající více než 5 dnů, aj.)

8. Povinnosti bezpečnostních techniků:

 1. ohlásí pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím dle platné zákonné legislativy,
 2. zasílá záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, u smrtelných pracovních úrazů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl,
 3. vyhotovuje a zasílá „Záznam o úrazu – hlášení změn“, když se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v záznamu o úrazu, který byl již odeslán, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce,
 4. vyřizuje pracovní úraz s postiženým zaměstnancem nebo studentem až do doby jeho konečného vyřešení,
 5. vede příslušnou zákonnou dokumentaci a uschovává ji po dobu deseti let.

V. Závěrečné ustanovení

1. S touto směrnicí musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, za což odpovídají bezprostředně nadřízení vedoucí.

2. Studenti jsou školeni při vstupní instruktáži do prvního ročníku.

3. Tato směrnice ruší organizační směrnici č.16/2003

VI. Přílohy

Tato směrnice má 3 přílohy, a to

 • č. 1 záznam o úrazu (pro zaměstnance)
 • č. 2 záznam o úrazu (pro studenty)
 • č. 3 záznam o úrazu – hlášení změn
L I S T    Z M Ě N:
Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno s platností od:
Úprava směrnice v souvislosti s nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 01.01.2011
2 čl. IV.1 –  nově vložený druhý odstavec 01.01.2011
3 čl. IV. 2  a 3 – odstraněno pracoviště CDMS 01.01.2011
6 – 10 Nové znění přílohy č. 1 01.01.2011
11 Nové znění přílohy č. 2 01.01.2011
12 Nová příloha č. 3 01.01.2011