Poplatky spojené se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze v akademickém roce 2018/2019 (PR 2/2018)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2019

Anotace

Tento příkaz rektorky stanovuje výši poplatků spojených se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze pro akademický rok 2018/2019.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 21. 5. 2018 21. 5. 2018
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: 31. 8. 2019
Účinnost od: 1. 9. 2018 Účinnost do: 31. 8. 2019

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2018/2019 podle § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen zákon) a článku 20 Statutu VŠE.

II. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 1 zákona a článku 20 odst. 2 Statutu VŠE činí 690 Kč.

2. Poplatek za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 3 zákona a článku 20 odst. 3 Statutu VŠE činí:

  1. 21.000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců studia,
  2. 21.000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců studia,
  3. 34.500 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců studia.

III. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 5 Statutu VŠE činí 50 EUR.

2. Poplatek za studium ve standardní době studia ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí 3.600 EUR za započatý akademický rok studia s následujícími výjimkami:

  1. 5.000 EUR za započatý akademický rok studia v doktorském studijním programu,
  2. 1.800 EUR za započatý akademický rok studia v navazujícím magisterském studijním programu International Management,
  3. 125.000 RUB za započatý akademický rok studia v bakalářském studijním programu Экономика предприятия и менеджмент realizovaného v Moskvě (pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2014/15 a dříve),
  4. 3.600 EUR za celé studium v navazujícím magisterském studijním programu Economics of Globalization and European Integration.

3. Překročí-li doba studia počítaná v semestrech standardní dobu studia, nebo v jiných případech hodných zvláštního zřetele, činí poplatek za studium podle odstavce 2 písm. a) až c) jednu polovinu uvedené částky za každý další započatý semestr studia.