VŠE podepsala Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách

2. listopadu
2012

Vysoká škola ekonomická v Praze podepsala Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. Stala se tak teprve druhou vysokou školou v ČR, která se tímto veřejně přihlásila k myšlenkám open access – otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu.

Berlínská deklarace byla rektorem prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c. podepsána 22. října 2012 u příležitosti Open Access Week – mezinárodní akce na podporu open access, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti myšlenky otevřeného přístupu.

Otevřený přístup – open access – znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech. Oproti tradičnímu přístupu založenému na placení přístupu k obsahu časopisů jsou v open access vědecké informace uživatelům dostupné zdarma bez jakýchkoliv bariér přístupu, ať již finančních, legálních nebo technických. Otevřeného přístupu lze dosáhnout buď zveřejněním recenzovaného článku v  open access časopisu (gold open access), nebo uložením vydaného článku se souhlasem vydavatele v institucionálních či oborových repozitářích (green open access).

Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), podepsaná rektorem VŠE, úzce souvisí s problematikou otevřeného přístupu. Cílem Deklarace je podporovat využívání Internetu jako funkčního nástroje pro globální vědeckou vědomostní základnu a lidskou reflexi a definovat opatření, jež by měli brát v úvahu tvůrci výzkumné politiky, výzkumné instituce, financující organizace, knihovny, archivy a muzea. Signatářem Berlínské deklarace se mohou stát vědecké a akademické instituce, archivy či např. grantové agentury.

Deklarace obsahově navazuje na předchozí iniciativy na podporu open access. Zaměřuje se na otevřený přístup a dále rozšiřuje jeho definici. Deklarace klade důraz na Internet a jeho důležité postavení v problematice otevřeného přístupu. Internet je „chápán jako součást změn a zároveň jako prostředek, který nabízí šanci ke vzniku globální a interaktivní reprezentace lidských znalostí, zahrnující kulturní dědictví a zaručující jejich celosvětovou přístupnost.“ Signatáři svým podpisem deklarují „zájem o další prosazení nového principu otevřeného přístupu s cílem zajistit co největší užitek pro vědu a společnost.“

Proč se VŠE přihlásila k iniciativě open access vysvětluje prorektorka pro vědu a výzkum prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.: „Otevřený přístup k vědeckým výsledkům považuji za samozřejmost v situaci, kdy většina výstupů je podporována z veřejných prostředků. To umožní všem vědeckým pracovníkům získávat rychleji a snadněji aktuální informace z daného oboru, a tím i rychleji reagovat v orientaci výzkumné činnosti.“

Do mezinárodní akce Open Access Week se VŠE prostřednictvím své knihovny zapojila letos již potřetí. V týdnu 22. – 28. října 2012 se zájemci z řad akademické obce i veřejnosti mohli zúčastnit řady přednášek či v Infostánku konzultovat s  knihovníky CIKS VŠE své dotazy např. k výběru a vyhledávání v elektronických zdrojích či jejich citování. Příkladem zdrojů podporujících princip otevřeného přístupu jsou i časopisy vydávané na VŠE, jako jsou např. Prague Economic Papers či Acta Oeconomica Pragensia, které umožňují na Internetu volný přístup k plnému textu článků často již krátce po vydání verze tištěné.