Doc. Mejzlík zvolen děkanem FFÚ

23. února
2018

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví zvolil dne 23. února 2018 kandidátem na děkana pro funkční období 2018 – 2022 doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. Druhé období panu děkanovi začne 1. dubna 2018.

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. byl jediným uchazečem na funkci děkana. V prvním kole volby získal všechny hlasy přítomných čtrnácti senátorů. Do funkce bude jmenován rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze.

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval na VŠE obor ekonomické informace a kontrola v roce 1984. S Fakultou financí a účetnictví spojil celou svou profesní kariéru. Na katedře účetnictví působil jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a později se stal vedoucím katedry účetnictví a auditingu. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty a účetnictví na čtyřleté funkční období. Na Fakultě financí a účetnictví získal rovněž doktorát a habilitoval se v oboru účetnictví a finanční řízení podniku.

V roce 1993 složil auditorské zkoušky, získal auditorské osvědčení Komory auditorů ČR a začal aktivně vykonávat auditorskou praxi. Podílel se na řízení profese auditorů v ČR jako předseda výboru pro vnější vztahy, člen výboru pro vzdělávání a jako zkušební komisař pro zkoušky auditorů. Dvakrát po sobě byl zvolen členem výkonného výboru KA ČR a také dvakrát prvním viceprezidentem KA ČR. V této funkci se podílel na implementaci nového zákona o auditorech, budování dohledu nad auditorskou činností a mezinárodní spoluprací auditorských organizací. Od roku 2016 je členem nebo předsedou výborů pro audit několika společností.

Doc. Mejzlík je mezinárodně uznávaným odborníkem. Dvakrát po sobě byl zvolen zástupcem ČR v Board of Representatives Evropské účetní asociace (EAA), jejíž je členem od roku 1994, rovněž je členem American Accounting Association. Fakultu financí a účetnictví zastupuje v Národní účetní radě, kde se podílí na legislativním procesu v oblasti účetnictví jako člen poradní skupiny ministerstva financí, například na zásadní novele zákona o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 a v současnosti na přípravě nového zákona o účetnictví. Byl koordinátorem a překladatelem podstatné části Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do češtiny a členem Review Committee EU pro oficiální překlady IFRS do češtiny. Rovněž se podílel na oficiálních překladech Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) pro Nejvyšší kontrolní úřad.

Odborně se specializuje na problematiku IFRS a ICT v účetnictví a auditingu. Je znám svou bohatou publikační a přednáškovou činností pro veřejnost a v současné době je i jednou nejznámějších osobností VŠE díky svým častým vystoupením v médiích.