Pravidla používání serveru webhosting.vse.cz (PR 4/2010)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 7. dubna 2019 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento předpis stanoví pravidla provozování webů na serveru webhosting.vse.cz.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Eva Šestáková Cirkvová RNDr. Karel Nenadál prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar/funkce: vedoucí odboru správy sítě a síťových služeb Výpočetního centra ředitel Výpočetního centra rektor
Datum: 25. 3. 2010 25. 3. 2010 1. 4. 2010
Podpis: Ing. Eva Šestáková Cirková, v.r. RNDr. Karel Nenadál, v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., v.r.
Platnost od: 1.4.2010 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.4.2010 Účinnost do: odvolání
 1. Na serveru webhosting.vse.cz jsou pro útvary provozovány domény třetího a čtvrtého řádu a dále osobní stránky zaměstnanců Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen domény). Držitelem všech domén je Vysoká škola ekonomická v Praze.
 2. Doména na serveru webhosting.vse.cz je přidělována na dobu určitou na základě vyplněného elektronického registračního formuláře, který je následně žadatelem vytištěn. Žádost schvaluje buď rektor, prorektor, kvestor, děkan nebo ředitel celoškolského útvaru (dále jen držitel domény), který zároveň rozhodne a vyznačí na formuláři, zda se bude jednat o oficiální stránky Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE), a své rozhodnutí osvědčí svým podpisem na listinné formě žádosti. Žadatel doručí registrační formulář do výpočetního centra – do centra podpory uživatelů nebo přímo do oddělení správy lokální sítě.
 3. Vyplněním elektronického registračního formuláře se doména zároveň rezervuje. Jestliže nebude doručen podepsaný registrační formulář do 21 dnů od elektronické registrace, bude tato registrace stornována a doména bude opět k dispozici pro další registraci.
 4. Po schválení žádosti se žadatel stává správcem příslušné domény. Správce je zodpovědný za tuto doménu.
 5. Změna správce domény bude provedena na základě písemné žádosti držitele domény. V případě dostupnosti nového a starého správce lze změnu provést elektronicky. Každá změna správce domény musí být odsouhlasena držitelem domény a písemně oznámena správě lokální sítě.
 6. Název požadované domény nesmí být s rozporu s dobrými mravy a nesmí to být jméno jiné organizační složky VŠE, postu VŠE, apod. (např. vc nebo rektor). Název požadované domény musí respektovat technické možnosti, nelze např. vytvářet domény, které jsou shodné s uživatelským jménem zaměstnanců (novak.vse.cz). Na serverech VŠE nelze hostovat ani externí domény, ani komerční webové prezentace.
 7. Na provoz serveru webhosting.vse.cz se vztahuje příkaz rektora č. 1/2007, v případě jeho porušení může být příslušná stránka či stránky znepřístupněny.
 8. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zneužívat služby poskytované tímto serverem, pokoušet se prolomit zabezpečení systému či jinak narušovat provoz.
 9. Za obsah stránek a za zneužití přístupu zodpovídá příslušný správce. Pokud by jednáním správce domény vznikla VŠE jakákoliv škoda, je tento povinen ji v plném rozsahu uhradit. Je zakázáno používat diskusní fóra, která umožňují anonymní posílání příspěvků, nebo redakční systémy, kde lze anonymně vložit komentář ke článku. V případě, že se nejedná o oficiální stránku VŠE, je tuto skutečnost povinen příslušný správce dostatečně viditelným způsobem uvést alespoň na úvodní stránce vložením textu: „Informace zde uveřejněné nejsou oficiálním sdělením/stanoviskem Vysoké školy ekonomické v Praze.“.
 10. V případě, kdy některá stránka generuje nadměrný provoz, příliš zatěžuje server, ohrožuje bezpečnost serveru, vykazuje chyby, apod., je správa lokální sítě oprávněna provést technické opatření vedoucí k nápravě nebo odvrácení hrozícího nebezpečí včetně znepřístupnění příslušných stránek. V takových případech informuje správa lokální sítě správce příslušných stránek mailem a může mu uložit odstranění příčin závadu způsobujících. Obdobná opatření včetně znepřístupnění stránek může správa lokální sítě provést, nereaguje-li správce příslušné domény na výzvy ve smyslu předchozí věty. Znepřístupnit stránky může správa lokální sítě rovněž v případě jejich závadného obsahu a po uplynutí doby platnosti domény.
 11. Pro správu souborů příslušné webové aplikace se používá následující aplikační software: http server apache, php, databáze MySQL. Pro správu souborů lze použít jakéhokoliv ssh klienta, který podporuje protokoly scp nebo sftp. Seznam doporučených programů je v sekci Nápověda. Správci nebude poskytnut interaktivní shell.
 12.  Při vytvoření domény bude vytvořen a předán správci uživatelský účet pro přenos souborů přes protokoly scp nebo sftp (zpravidla ve tvaru domena_web, u zaměstnanců je použito username jako do Novellu). Adresa serveru pro připojení je webhosting.vse.cz.  Za  tento účet zodpovídá příslušný správce.
 13. Přístup k databázi je možný pouze ze serveru webhosting.vse.cz, např. pomocí administračního nástroje PHPMyAdmin. Při vytvoření domény jsou vytvořeny a předány správci dva účty do databáze. První je účet správce databáze (má zpravidla uživatelské jméno domena_dba pro hosting domény, username_dba pro hosting osobních stránek zaměstnance). Tento uživatel (správce databáze) má veškerá práva k databázi domény a je určen ke správě databáze. Druhý je účet uživatele databáze (ten má zpravidla uživatelské jméno domena_dbu pro hosting domény, username pro hosting osobních stránek zaměstnance). Tento uživatel (uživatel databáze) nemá nastavená žádná práva a správce databáze mu může potřebná práva nastavil, je určen k přístupu webové aplikace k MySQL. Za oba přístupové účty do databáze zodpovídá příslušný správce.
 14. Vzhledem k povaze serveru nelze přizpůsobovat konfiguraci dle individuálních požadavků. Na serveru nelze přijímat poštu. Pokud při komunikaci se serverem dochází k předávání uživatelských jmen a hesel, je správce serveru povinen toto zajistit zabezpečeným způsobem (např. pomocí šifrování SSL/TLS).
 15. Správa lokální sítě si vyhrazuje právo provést upgrade programového vybavení, v takovém případě zveřejní informace o příslušné stránce v sekcích Technické informace a Odstávky a výpadky.
 16. Zálohování dat provádí správce domény ve své režii.
 17. Správci již provozovaných domén serveru webhosting.vse.cz jsou povinni do 30. dubna 2011 uvést vedení takovýchto stránek do souladu s tímto předpisem, a to včetně vyžádání si souhlasu k jejich provozování.