Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (účinná do 31. 8. 2019) (SR 3/2017)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2019 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností definuje soubor standardních požadavků a oblastí hodnocení uplatňovaných při habilitačním a profesorském jmenovacím řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Galina Cimová, CSc. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: Oddělení vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 25. 8. 2017 25. 8. 2017 30. 8. 2017
Podpis: Mgr. Galina Cimová, CSc., v. r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.
Platnost od: 1. 9. 2017 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. 9. 2017 Účinnost do: odvolání

Preambule

S ohledem na postavení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem srovnatelných univerzit projednala Vědecká rada VŠE soubor standardních požadavků a oblastí hodnocení uplatňovaných při habilitačním a profesorském jmenovacím řízení, který je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „Řád“). Výčet položek v jednotlivých oblastech hodnocení (u habilitačního řízení 4.A až 4.D; u profesorského jmenovacího řízení 3.A – 3.D) není absolutní a slouží jako podklad pro stanovení přiměřených nároků na uchazeče o odpovídající vědecko-pedagogický titul v příslušném vědním oboru. Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „metodika“) je koncipována tak, aby definovala standardní požadavky na uchazeče a usnadnila rozhodování jak členům komisí, tak členům vědeckých rad na VŠE.

Komise, vytvořená z uznávaných odborníků v příslušném vědním oboru, komplexně posoudí osobnostní profil uchazeče a předloží vědecké radě fakulty jasně zdůvodněný návrh obsahující názor komise na osobnost uchazeče a jeho práci s důrazem na odborný přínos a význam pro úroveň vědy a pedagogiky jak na VŠE, tak i mimo její rámec.

Komise může s ohledem na vědní obor uchazeče a jeho odborný profil prominout splnění některého standardního požadavku, avšak pouze za podmínky splnění jiných požadavků nadstandardním způsobem. Vzájemnou kompenzaci standardních požadavků musí komise podrobně zdůvodnit a doložit v předložené zprávě.

Habilitační řízení

Habilitační řízení se zahajuje na základě návrhu uchazeče předloženého děkanovi fakulty a doloženého ze zákona obligatorními náležitostí dle § 72 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách.

 1. Uchazeč o habilitaci musí splňovat požadavek nejméně tříleté, systematické vysokoškolské vědecko-pedagogické praxe na plný pracovní úvazek nebo tomu odpovídající vysokoškolské vědecko-pedagogické praxe na částečný pracovní úvazek či tomu odpovídající vysokoškolské vědecko-pedagogické praxe v jiné formě pracovně právního vztahu. Uchazeč musí mít akademický titul Ph.D. nebo akademicko-vědecký titul Dr. či ekvivalentní vědeckou hodnost CSc. Současně by měl existovat předpoklad jeho dalšího systematického vysokoškolského vědecko-pedagogického působení.
 2. K zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč tyto podklady:
  a) žádost o zahájení habilitačního řízení adresovanou děkanovi s uvedením oboru ahabilitačního řízení,
  b) habilitační práci,
  c) životopis v požadované struktuře (viz Příloha 1) podepsaný uchazečem,
  d) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu,
  e) potvrzení o zaměstnání a praxi,
  f) úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (viz Příloha 2) podepsaný uchazečem,
  g) stručné shrnutí odborného přínosu, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů (max. 3), podepsané uchazečem; uchazeč předloží originály nebo kopie vybraných výstupů, které dle jeho názoru přispěly k rozvoji vědního oboru (viz Příloha 3),
  h) přehled pedagogické a vzdělávací činnosti podepsaný uchazečem,
  i) přehled vědecko-výzkumné činnosti s uvedením výsledků podepsaný uchazečem,
  j) seznam citačních ohlasů podle světově uznávané databáze (Web of Science nebo Scopus) a seznam ostatních citací; citace vlastních prací uchazečem se neuvádějí (viz Příloha 2),
  k) přehled absolvovaných vědeckých a odborných tuzemských a zahraničních stáží,
  l) vyplněný formulář Podklady pro zahájení habilitačního řízení na VŠE (viz Příloha 4) podepsaný uchazečem.
 3. Habilitační práce musí vykazovat charakteristiky dané § 72, odst. 3 zákona o vysokých školách. Habilitační prací se rozumí:
  a) práce vypracovaná především pro účely habilitace, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
  b) soubor nejméně pěti uveřejněných vědeckých prací o jedné problematice doplněný sjednocujícím komentářem, nebo
  c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.
 4. Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje na základě předložených materiálů habilitační komise. Uchazeč musí být ve svém oboru vědeckou a pedagogickou osobností. Standardní požadavky, které by měl každý uchazeč splňovat, jsou uvedeny v bodech A.1, B.1, C.1, C.3, D.1. Vedle toho je žádoucí, aby uchazeč splňoval i další podmínky, jejichž orientační výčet je uveden v bodech A.2, B.2, C.2, D.2.

A. Pedagogická a vzdělávací činnost

A. 1 Standardní požadavky
1 Kvalitní vysokoškolská pedagogická činnost
2 Vedení diplomových prací/diplomových seminářů
3 Vypracování oponentských posudků diplomových, popř. disertačních prací
4 Členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, popř. obhajoby disertačních prací
A. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Podíl na zavedení nové koncepce oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí předmětu nebo zavedení nového oboru či předmětu
2 Garantování předmětů
3 Vysokoškolské učební texty
4 Jiná didaktická pomůcka (případové studie, film, software, video, e-learningové pomůcky)
5 Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů
6 Mezinárodní pedagogická činnost1

B. Vědecko-výzkumná činnost

B. 1 Standardní požadavky
1 Řešitel/člen řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo řešitel/člen řešitelského týmu mezinárodních vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo projektů mezinárodní spolupráce2
B. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro státní a veřejný sektor, spolupráce s podnikatelskými subjekty, řešení prakticky orientovaných vědecko-výzkumných projektů)

C. Publikační činnost a její odborný přínos

C. 1 Standardní požadavky Počet
zahraniční domácí3
1 Autorství/významné spoluautorství knižní publikace či vysokoškolské učebnice4 nebo autorství/významné spoluautorství zahraničních článků ve světovém jazyce s nenulovým IF5 1
2 Odborný článek v časopise, který je evidován ve světově uznávané databázi (Web of Science – Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým IF /dále jen IF/, popř. Scopus s přiděleným indexem Scientific Journal Rankings /dále jen SJR/ nebo ERIH)6 2
3 Odborný článek v recenzovaném časopise bez citačního indikátoru (IF, SJR) 2 8
C. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Významné spoluautorství na slovníku či encyklopedii
2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci
3 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku ze zahraniční konference, která je evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus)
4 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém jazyce7
5 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém jazyce
6 Odborný článek v nerecenzovaném časopise
7 Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele
C. 3 Odborný přínos
Vyhodnocení odborného přínosu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů, které přispívají k rozvoji vědního oboru uchazeče. Habilitační komise musí v předložené zprávě podrobně zhodnotit přínos předložených tvůrčích výstupů uchazeče pro rozvoj příslušného vědního oboru v národním měřítku.

D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností

D. 1 Standardní požadavky (uchazeč je povinen splnit alespoň dvakrát některý z požadavků 1a, 1b nebo 1c v libovolné kombinaci) Počet
2
1a Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus)
1b Hostující profesor na zahraniční univerzitě8
1c Vyzvaná odborná zahraniční přednáška v cizím jazyce
2 Ostatní citace v publikacích jiných autorů 10
D. 2 Jiná činnost hodná zřetele (alespoň 2 z požadavků 1 až 6 je povinen uchazeč splnit alespoň jednou)
1 Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí a seminářů
2 Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech
3 Členství v redakčních radách odborných časopisů
4 Činnost v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru
5 Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru
6 Různá ocenění vědecké práce

Řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru, nebo na návrh děkana podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty. Řízení se zahajuje způsobem specifikovaným v zákoně a v Řádu.

 1. Uchazeč o jmenování profesorem musí mít alespoň pětiletou systematickou vysokoškolskou vědecko-pedagogickou praxi na plný pracovní úvazek nebo tomu odpovídající vysokoškolskou vědecko-pedagogickou praxi na částečný pracovní úvazek nebo tomu odpovídající vysokoškolskou vědecko-pedagogickou praxi v jiné formě pracovně právního vztahu ve svém oboru, z toho alespoň dva roky souvislé pedagogické praxe v hodnosti docenta. Uchazeč musí mít akademický titul Ph.D. nebo akademicko-vědecký titul Dr. či ekvivalentní vědeckou hodnost CSc. a musí být jmenován docentem na základě habilitačního řízení ve stejném nebo obdobném oboru jako je ten, pro nějž má být jmenován profesorem. Současně by měl existovat předpoklad jeho dalšího vysokoškolského pedagogického působení.
 2. K zahájení řízení ke jmenování profesorem předkládá uchazeč tyto podklady:
  a) žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovanou děkanovi s uvedením oboru jmenovacího řízení a doplněná stanovisky minimálně dvou profesorů doporučujících zahájení řízení,
  b) životopis v požadované struktuře (viz Příloha 1) podepsaný uchazečem,
  c) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu,
  d) úředně ověřenou kopii jmenovacího dekretu o získání pedagogicko-vědeckého titulu docent,
  e) potvrzení o zaměstnání a praxi,
  f) úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (viz Příloha 2) podepsaný uchazečem,
  g) stručné shrnutí odborného přínosu, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů (max. 5), podepsané uchazečem; uchazeč předloží originály nebo kopie vybraných výstupů, které dle jeho názoru přispívají k rozvoji vědního oboru (viz Příloha 3),
  h) přehled pedagogické a vzdělávací činnosti podepsaný uchazečem,
  i) přehled vědecko-výzkumné činnosti s uvedením výsledků podepsaný uchazečem,
  j) seznam citačních ohlasů podle světově uznávané databáze (Web of Science nebo Scopus) a seznam ostatních citací; citace vlastních prací uchazečem se neuvádějí (viz Příloha 2),
  k) přehled absolvovaných vědeckých a odborných tuzemských a zahraničních stáží,
  l) vyplněný formulář Podklady pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na VŠE (viz Příloha 5) podepsaný uchazečem.
 3. Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje na základě předložených materiálů komise. Uchazeč musí být ve svém oboru význačnou a uznávanou vědeckou a pedagogickou osobností. Standardní požadavky, které by měl uchazeč splňovat, jsou uvedeny v bodech A.1, B.1, C.1, C.3, D.1. Vedle toho je žádoucí, aby uchazeč splňoval i další podmínky, jejichž orientační výčet je uveden v bodech A.2, B.2, C.2, D.2.

A. Pedagogická a vzdělávací činnost

A. 1 Standardní požadavky
1 Kvalitní vysokoškolská pedagogická činnost
2 Zavedení nové koncepce oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí předmětu nebo zavedení nového oboru či předmětu
3 Garantování předmětů nebo studijních oborů
4 Školitel doktoranda až do úspěšné obhajoby disertační práce nebo významný podíl při uskutečňování domácího nebo zahraničního doktorského studijního programu
A. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Vypracování oponentských posudků disertačních a habilitačních prací
2 Členství v habilitačních komisích nebo v komisích pro státní závěrečné zkoušky nebo v komisích pro obhajoby disertačních prací
3 Vysokoškolské učební texty
4 Jiná didaktická pomůcka (případové studie, film, software, video, e-learningové pomůcky)
5 Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů
6 Mezinárodní pedagogická činnost9
7 Výuka v doktorském studiu

B. Vědecko-výzkumná činnost

B. 1 Standardní požadavky
1 Řešitel nebo významný člen řešitelského týmu úspěšně ukončených vědecko-výzkumných projektů
2 Člen řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo člen řešitelského týmu mezinárodních vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo projektů mezinárodní spolupráce10
B. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro státní a veřejný sektor, spolupráce s podnikatelskými subjekty, řešení prakticky orientovaných vědecko-výzkumných projektů)

C. Publikační činnost a její odborný přínos

C. 1 Standardní požadavky Počet
zahraniční domácí11
1 Autorství/významné spoluautorství knižní publikace obsahující výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti12 nebo autorství/významné spoluautorství zahraničních článků ve světovém jazyce s nenulovým IF13 1,5
2 Odborný článek v časopise, který je evidován ve světově uznávané databázi (Web of Science – Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým IF /dále jen IF/, popř. Scopus s přiděleným indexem Scientific Journal Rankings /dále jen SJR/ nebo ERIH)14 4
3 Odborný článek v recenzovaném časopise bez citačního indikátoru (IF, SJR) 5 12
C. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1 Kapitola v knižní publikaci, významné spoluautorství na slovníku či encyklopedii
2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci
3 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku ze zahraniční konference, která je evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus)
4 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém jazyce15
5 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém jazyce
6 Odborný článek v nerecenzovaném časopise
7 Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele
C. 3 Odborný přínos
Vyhodnocení odborného přínosu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů, které přispívají k rozvoji vědního oboru uchazeče. Hodnotící komise musí v předložené zprávě podrobně zhodnotit přínos předložených tvůrčích výstupů uchazeče pro rozvoj příslušného vědního oboru v národním a mezinárodním měřítku.

D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností

D. 1 Standardní požadavky (uchazeč je povinen splnit alespoň šestkrát některý z požadavků 1a, 1b nebo 1c, přičemž za standardní se považují alespoň 3 citace v publikacích jiných autorů evidované v databázích Web of Science nebo Scopus) Počet
6
1a Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus) 3
1b Hostující profesor na zahraniční univerzitě16
1c Významná vědecká vyzvaná zahraniční přednáška v cizím jazyce
2 Ostatní citace v publikacích jiných autorů zahraniční domácí17
4 30
D. 2 Jiná činnost hodná zřetele (alespoň 5 z požadavků 1 až 9 je povinen uchazeč splnit alespoň jednou)
1 Členství ve vědeckých a akademických radách fakult a škol
2 Členství v programových výborech mezinárodních konferencí
3 Členství v komisi pro habilitační či profesorské řízení
4 Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech
5 Členství v oborové radě doktorského studia
6 Členství v redakčních radách odborných časopisů
7 Činnost v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru
8 Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru
9 Různá ocenění vědecké práce

Společná a závěrečná ustanovení

Režim práce komisí a časový harmonogram habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je dán Řádem.

Konečné posouzení návrhu je pro habilitační řízení v kompetenci vědecké rady fakulty; konečné posouzení návrhu pro řízení ke jmenování profesorem je v kompetenci Vědecké rady VŠE.

Pokud na fakultě neproběhne habilitační řízení v souladu s touto metodikou, rektor postupuje způsobem, který specifikuje § 72, odst. 11 zákona o vysokých školách.

Požadavky na uchazeče uplatňované při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem byly projednány na zasedání Vědecké rady VŠE dne 26. 2. 2008 a na zasedání Vědecké rady VŠE dne 20. 5. 2014.

Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy č. 1 – 6


1 Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce, příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod.

2 Projekty mezinárodní spolupráce se rozumí účast ve vědecko-výzkumných projektech v rámci spolupráce se zahraničními subjekty.

3 Zahraniční publikace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak.

4 Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci; minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah jedné publikace, resp. odpovídajícího součtu autorských podílů je 11 AA.

5 Pouze odborný článek v časopise s IF vyšším než je medián IF oboru ekonomické vědy v roce, kdy byl článek zveřejněn.

6 Prioritně se doporučují zejména články s nenulovým IF. Články s nenulovým IF (SJR) mohou být částečně nahrazeny články publikovanými ve světovém jazyce v recenzovaných zahraničních časopisech nebo příspěvky ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus). Platí vztah: 1 článek s nenulovým IF (SJR) = 3 výstupy ve formě článků publikovaných ve světovém jazyce v recenzovaných zahraničních časopisech a/nebo příspěvků ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus).

7 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku z mezinárodní konference, která není evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus).

8 Výuka v cizím jazyce minimálně v rozsahu stanoveném programem ERASMUS+ doložená potvrzením zahraniční univerzity (Confirmation of Teaching Assignment – viz Příloha 6).

9 Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce, příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod.

10 Projekty mezinárodní spolupráce se rozumí účast ve vědecko-výzkumných projektech v rámci mezinárodní spolupráce univerzit.

11 Zahraniční publikace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak.

12 Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci; minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah 1,5 publikace, resp. odpovídajícího součtu autorských podílů je 17 AA.

13 Pouze odborný článek v časopise s IF vyšším než je medián IF oboru ekonomické vědy v roce, kdy byl článek zveřejněn.

14 Prioritně se doporučují dva články s nenulovým IF. Zbývající dva články v časopise s nenulovým IF mohou být nahrazeny články ze světově uznávané databáze Scopus s citačním indikátorem SJR nebo ERIH nebo články publikovanými ve světovém jazyce v recenzovaných zahraničních časopisech nebo příspěvky ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus). Platí vztah: 1 článek s nenulovým IF (SJR) = 3 výstupy ve formě článků publikovaných ve světovém jazyce v recenzovaných zahraničních časopisech a/nebo příspěvků ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus).

15 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku z mezinárodní konference, která není evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, Scopus).

16 Výuka samostatného předmětu v minimálním rozsahu 3 ECTS doložená potvrzením zahraniční univerzity (Confirmation of Teaching Assignment – viz Příloha 6).

17 Zahraniční citace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak.